NE LIJEčI SVE

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Tjedan Tv -

Đu­ro Ba­jić po­ma­že kod bo­les­ti kra­ljež­ni­ce i zglo­bo­va, iši­ja­sa, re­ume, re­umat­skog ar­tri­ti­sa, mul­ti­ple­s­kle­ro­ze, smet­nje u cir­ku­la­ci­ji, kod as­t­me, bron­hi­ti­sa, cis­ta, do­bro­ćud­nih tu­mo­ra, mi­oma, gla­vo­bo­lja, mi­gre­na, kod pa­da imu­ni­te­ta, mo­žda­nog uda­ra, psi­hič­kih smet­nji, dječ­njeg noć­nog mo­kre­nja, itd. Za te­ške bo­les­ti, kao što su le­uke­mi­ja, epi­lep­si­ja, pa­ra­li­za, zlo­ćud­ni tu­mo­ri, rak, na­po­mi­nje da na­ža­lost, ne mo­že po­mo­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.