No­vi al­bum Iva­na Za­ka

Ivan Zak usko­ro iz­da­je pe­ti al­bum, a ovih je da­na iz­a­šao singl i vi­deo “Sa­ma” IAKO SMA­TRA DA MU SE ZA DU­ET S NE­KIM PR­VENS­TVE­NO MO­RA DO­GO­DI­TI PJESMA, VO­LIO BI NAPISATI TEKST I GLAZ­BU ZA MIŠU KOVAČA

Vecernji list - Hrvatska - Ekran - - Sadržˇaj -

Već je dva­de­set go­di­na na sce­ni, od pu­nje­nja ma­lih klu­bo­va do­šao je i do za­gre­bač­ke Are­ne, a usko­ro mu iz­la­zi pe­ti al­bum. Uz nje­ga se ne ve­žu skan­da­li, već je u ova dva de­set­lje­ća glaz­be­no saz­ri­je­vao i pi­sao tek­s­to­ve za i za ko­le­ge. O svom no­vom sin­glu, mo­ti­vi­ma za bav­lje­nje glaz­bom, Ko­va­ču i ka­ko mu iz­gle­da dan, Zak go­vo­rio je za Ekran. Pje­smom “Sa­ma” za ko­ju je upra­vo objav­ljen i vi­de­os­pot po­ka­za­li ste umjet­nič­ko saz­ri­je­va­nje. Mo­že­te

us­po­re­di­ti svo­je pr­ve pje­sme s naj­no­vi­jom i re­ći u ko­jem ste seg­men­tu naj­vi­še na­pre­do­va­li? Mo­ja no­va pjesma “Sa­ma” re­zul­tat

mog in­ten­ziv­nog ra­da po­s­ljed­njih mje­se­ci ti­je­kom ko­jih sam eks­pe­ri­men­ti­rao s rit­mo­vi­ma, iz­ri­ča­jem i zvu­kom. Te­ško mi je us­po­re­đi­va­ti pje­sme bi­lo s po­čet­ka mo­je autor­ske ka­ri­je­re, bi­lo sad, jer je sva­ka pjesma je­dan glaz­be­ni pro­izvod za se­be, je­dan iz­ri­čaj tre­nut­ka u ko­jem je nas­ta­la. Pot­pi­su­je­te tekst, glaz­bu, aran­žman i pro­duk­ci­ju – pos­ta­li ste sa­mo­uvje­re­ni­ji ili mis­li­te da sa­mo

mo­že­te pre­ni­je­ti ono što že­li­te re­ći? Ot­ka­ko sam otvo­rio vlas­ti­ti stu­dio Bam­ba, da­le­ko vi­še vre­me­na pro­vo­dim ra­de­ći na svim seg­men­ti­ma pje­sa­ma i ne­mi­nov­no je da sam kons­tant­nim ra­dom na­pre­do­vao u sva­kom glaz­be­nom smis­lu. Na­rav­no da iz pro­iz­la­zi i odvaž­nost da pje­smu kom­ple­ti­ram. To je lo­gi­čan sli­jed glaz­be­nog saz­ri­je­va­nja. Sa­ma” naj­av­lju­je pe­ti al­bum – kak­vu glaz­bu mo­že­mo oče­ki­va­ti na nje­mu i po če­mu će se raz­li­ko­va­ti os­ta­lih? Že­lim vje­ro­va­ti da će pe­ti al­bum bi­ti naj­kom­plet­ni­ji glaz­be­ni pro­izvod sa­da, što je i nor­mal­no na­kon go­to­vo dva­de­set go­di­na glaz­be­ne ka­ri­je­re. Bit će na nje­mu pje­sa­ma ko­je je mo­ja pu­bli­ka već ima­la pri­go­du ču­ti

na­vik­nu­ti se na njih, ali i ne­kih no­vih pot­pu­nom druk­či­jim glaz­be­nim iz­ri­ča­jem za ko­je se na­dam da će bi­ti pre­poz­na­te i, na­rav­no, pri­hva­će­ne od pu­bli­ke jer upra­vo je pu­bli­ci na­mi­je­njen ci­je­li moj glaz­be­ni opus. Ko­li­ko ste du­go ra­di­li na al­bu­mu i s kim ste su­ra­đi­va­li? Ja kons­tant­no stva­ram glaz­bu, a on­da do­đe tre­nu­tak u ko­jem tre­ba kre­ira­ti jed­nu za­okru­že­nu glaz­be­nu pri­ču – no­vi al­bum. Sto­ga mi je vr­lo te­ško go­vo­ri­ti o ne­kom odre­đe­nom vre­men­skom pe­ri­odu u ko­jem je nas­ta­jao al­bum, ali u kla­sič­nom smis­lu, re­kao bih da bi to bi­lo ne­kak­ve tri go­di­ne. Ti­je­kom stva­ra­nja al­bu­ma uvi­jek se os­la­njam na po­moć, ali i ko­men­ta­re svo­jih naj­bli­žih su­rad­ni­ka iako naj­ve­ći “te­ret” na kra­ju no­sim sam. Ta­ko­đer ste tek­s­to­pi­sac i dru­gi­ma. Za ko­ga ste sve pi­sa­li i ka­ko zna­te ko­me bi “le­gli” va­ši sti­ho­vi? Ra­dio sam pje­sme za Be­gi­ne, za­tim za Ku­mo­ve, za Zdrav­ka Čo­li­ća... U pri­pre­mi su još ne­ke su­rad­nje, a još ću ih ma­lo sa­ču­va­ti u taj­nos­ti. Kod stva­ra­nja pje­sme ili se do­go­di da toč­no znam ko­me bi pjesma “le­gla” ili me iz­vo­đa­či tra­že pje­smu pa pro­ci­je­nim što bi bi­lo naj­bo­lje za po­je­di­nog iz­vo­đa­ča. Jer ne­ke pje­sme ne­će sa­mo druk­či­je zvu­ča­ti kad ih iz­vo­de raz­li­či­ti pje­va­či ne­go će ima­ti i pot­pu­no druk­či­ji ka­rak­ter. S kim bis­te vo­lje­li ra­di­ti – sni­mi­ti du­et ili mu napisati pje­smu? Za du­et se pr­vens­tve­no mo­ra do­go­di­ti pjesma. Kad se do­go­di pjesma ko­joj bi baš ona­ko od­go­va­ra­lo da bu­de du­et, on­da se do­go­di i ide­al­na kom­bi­na­ci­ja pje­va­ča. A ka­da bih tre­bao iz­a­bra­ti ko­me bih na­pi­sao pje­smu, to bi sva­ka­ko bio gos­po­din Mi­šo Ko­vač. Ka­ko iz­gle­da vaš dan – ima­te li odre­đe­no vri­je­me kad skla­da­te ili vas “ulo­vi in­s­pi­ra­ci­ja”? Ni­ka­ko ne pos­to­ji odre­đe­no vri­je­me za skla­da­nje! To je umjet­nič­ki po­sao i uvi­jek je stvar tre­nu­tač­ne in­s­pi­ra­ci­je, ma kad taj tre­nu­tak bio: dok se vo­zim u auto­mo­bi­lu, dok se od­ma­ram, dok ra­dim, dok pi­jem ka­vu... ne­ma pra­vi­la! Iako, mo­je je vri­je­me noć, tad sam mo­žda i naj­us­pješ­ni­ji što se in­s­pi­ra­ci­je ti­če...

Pje­vač je na sce­ni 20 go­di­na, a sma­tra da je ovaj al­bum naj­kom­plet­ni­ji glaz­be­ni pro­izvod do­sad

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.