Dra­žen La­lić

Na­kon mog mi­ca­nja iz Vi­je­ća HRT-a za­muk­nuo je i ju­nak nad ju­na­ci­ma SDSS-a – M. Pu­po­vac

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (B. Ma­ti­je­vić)

Prem­da je nje­go­vo ime­no­va­nje u Pro­gram­sko vi­je­će HRT-a, i to na lis­ti vla­da­ju­ćih, na ko­ju je dos­pio na in­zis­ti­ra­nje Pu­pov­ca i Ra­di­na, već bi­lo go­to­va stvar, so­ci­olog Dra­žen La­lić na kra­ju je­di­ni od 11 već usu­gla­še­nih kan­di­da­ta ni­je pro­šao. Nje­go­vo na­glo bri­sa­nje iz člans­tva u Vi­je­ću do­vo­di se u ve­zu s ne­dav­nim, nak­nad­no cen­zu­ri­ra­nim in­ter­v­ju­om u Vjes­ni­ku, gdje je vr­lo kri­tič­no i ar­gu­men­ti­ra­no “uje­dao” vla­da­ju­će, pa i sa­mu pre­mi­jer­ku, ali i opor­bu. :: Za­što ste vi je­di­ni is­pa­li iz Vi­je­ća? Za­to što ni­sam imao pot­po­ru ni­jed­ne ve­li­ke stran­ke. Od­mah na­kon kan­di­da­tu­re ka­zao sam ka­ko ne oče­ku­jem da ću bi­ti iz­a­bran. Znao sam da ne­ću do­bi­ti pot­po­ru SDP-a, a po­go­to­vo HDZ-a. Ap­so­lut­no ni­ko­ga ni­sam zvao i lo­bi­rao za sebe. A on­da je me­ne na­zvao Pu­po­vac te ka­zao da bi me po­dr­žao SDSS. Pi­tao me pris­ta­jem li, na što sam mu uz­vra­tio da sam ja brat Hr­vat, da ni­sam ma­nji­nac, ni­sam Sr­bin. Pos­li­je mi je SMS-om ja­vio da je sve do­go­vo­re­no s HDZ-om, ali da se SDP-u ni­sam svi­đao. Ipak, mis­lim da je po­vod mom mi­ca­nju bio in­ter­v­ju u Vjes­ni­ku. Za­bri­nja­va­ju­će je da zbog jav­no iz­ne­se­nih kri­tič­kih, ne­pris­tra­nih i ar­gu­men­ti­ra­nih sta­ja­li­šta ne ula­zim u Vi­je­će jav­ne te­le­vi­zi­je ko­ja bi tre­ba­la pro­mi­ca­ti raz­li­či­ta sta­ja­li­šta. :: Što mis­li­te, ko­ja je va­ša tvrd­nja u tom in­ter­v­juu bi­la naj­u­bo­ji­ti­ja za vla­da­ju­će? Baš ono što je iz­ba­če­no! Ci­je­li pa­sus o ocje­ni Vla­de, J. Ko­sor i He­bran­ga te re­če­ni­ca da SDP ide u obra­čun s HDZ-om, a is­to­dob­no s nji­me tr­gu­je. :: Je li vam se Pu­po­vac nak­nad­no ja­vio i objas­nio za­što je pris­tao na va­še mi­ca­nje? Svi ju­na­ci mu­kom za­mu­ko­še pa i ju­nak nad ju­na­ci­ma SDSS-a M. Pu­po­vac. Os­tao

Haj­duk je mo­ja lu­dost! Ali mo­ram re­ći i

ovo, ja­ko je ruž­no da je hr­vat­ski no­go­met pos­tao vlas­niš­tvo Z. Ma­mi­ća. On je upro­pas­tio hr­vat­ski no­go­met, a to

mu je do­pus­ti­la vlast! Sra­mo­ta!

mi je go­rak okus jer mi se ni­je ja­vio i ka­zao što se do­go­di­lo. :: Ka­ko bis­te opi­sa­li si­tu­aci­ju na HTV-u? HTV ne pru­ža cje­lo­vi­tu in­for­ma­ci­ju, ta­mo vi­še ne­ma su­če­lja­va­nja sta­ja­li­šta, to pos­ta­je stro­go kon­tro­li­ra­na TV. A to što D. Ču­ljak pre­mi­jer­ku ni­je pi­ta­la za skri­va­nje bro­ja ne­za­pos­le­nih, to je – sra­mo­ta! :: Što Vam zna­či 100. go­diš­nji­ca Haj­du­ka? Net­ko re­če da je ve­li­ka mu­drost u ži­vo­tu ima­ti pra­vu lu­dost, a mo­ja je lu­dost Haj­duk. U su­bo­tu, na 100. go­diš­nji­cu, pri­ja­telj Čom­be i ja odvez­li smo se u Prag, u piv­ni­ci kod Fle­ka, gdje je Haj­duk i os­no­van. Ta­mo je bi­lo 300 na­vi­ja­ča pris­ti­glih oda­svud. Bi­lo je to ho­do­čaš­će!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.