SLAB, ALI PO­BJED­NIK

VEĆ GO­DI­NU DA­NA TRA­JU DO­BRO PRI­KRI­VE­NI, ALI IN­TEN­ZIV­NI, SU­KO­BI IZ­ME­ĐU IVE JO­SI­PO­VI­ĆA I JA­DRAN­KE KO­SOR

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - Pi­še: Ivan­ka To­ma

Ne­ime­no­va­nje ge­ne­ra­la Dra­ge Lo­vri­ća na­čel­ni­kom Glav­nog sto­že­ra OS, što je pr­vih da­na ve­lja­če pred­stav­lje­no kao već go­to­va stvar, sa­mo je još je­dan u ni­zu pri­mje­ra ko­ji po­ka­zu­ju da su od­no­si na re­la­ci­ji Ban­ski dvo­ri – Pan­tov­čak u sta­nju per­ma­nent­nog su­ko­ba. Pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić ne že­li su­pot­pi­sa­ti Lo­vri­će­vo us­to­li­če­nje na če­lu voj­ske jer se, ka­ko se mo­že ču­ti iz kru­ga nje­go­vih su­rad­ni­ka, pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor ni­je dr­ža­la do­go­vo­ra o ka­drov­skoj po­li­ti­ci u sus­ta­vu na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti. Do­dat­na je stvar što ga se, kao še­fa dr­ža­ve, ali i is­tak­nu­tog prav­ni­ka, za­obi­la­zi pri kre­ira­nju važ­ni­jih pro­pi­sa. Na­vod­no je oz­bilj­no za­mje­rio što ga se ni­je uop­će kon­zul­ti­ra­lo pri do­no­še­nju Za­ko­na o sp­rje­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa ko­ji je od vi­tal­ne važ­nos­ti za po­li­tič­ku hi­gi­je­nu u zem­lji, ali je i uvjet za za­tva­ra­nje Po­glav­lja 23 – pra­vo­su­đe i te­melj­na ljud­ska prava. S usko de­fi­ni­ra­nim us­tav­nim ov­las­ti­ma i Vla­dom ko­ja Pan­tov­čak shva­ća kao nuž­no zlo, Jo­si­po­vić svoj pros­tor vla­da­nja za­dr­ža­va mak­si­mal­nim ko­ri­šte­njem ov­las­ti ta­mo gdje ih ima – a to je voj­ska, na­ci­onal­na si­gur­nost i vanj­ska po­li­ti­ka. Sto­ga je Lo­vrić, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko je po uku­su sa­mo­ga Jo­si­po­vi­ća, u ne­ku ru­ku tre­nu­tač­na ko­la­te­ral­na žr­tva na­pe­tos­ti iz­me­đu pre­mi­jer­ke i pred­sjed­ni­ka. A nes­la­ga­nje, pa i pod­me­ta­nje kli­po­va, pri­sut­no je od sa­mo­ga po­čet­ka Jo­si­po­vi­će­va pred­sjed­nič­kog man­da­ta. No, zbog Jo­si­po­vi­će­va sti­la u ko­je­mu do­mi­ni­ra po­mir­ljiv ton i di­plo­mat­ski rječ­nik u jav­nos­ti ni­je stvo­ren ta­kav do­jam. Jo­si­po­vić kon­ti­nu­ira­no kri­ti­zi­ra Vla­du, ali i re­do­vi­to bi­ra­nim ri­je­či­ma i gos­pod­skim manirima spu­šta lop­tu sva­ki put ka­da pri­je­ti eska­la­ci­ja kak­vog su­ko­ba.

Ge­ne­ral Dra­go Lo­vrić je tre­nu­tač­na ko­la­te­ral­na žr­tva na­pe­tos­ti iz­me­đu pre­mi­jer­ke i pred­sjed­ni­ka

Re­zul­tat to­ga je da su pre­mi­jer­ka Ko­sor, kao i HDZ, zna­čaj­no pa­li na ljes­tvi­ci po­pu­lar­nos­ti, dok Jo­si­po­vić uži­va po­dr­šku vi­še od 80 pos­to bi­ra­ča. Sa tih po­zi­ci­ja, pred­sjed­nik ko­mot­no mo­že oš­tro kri­ti­zi­ra­ti Vla­du jer Hr­vat­sku ne iz­vo­di iz re­ce­si­je, već su­prot­no, broj ne­za­pos­le­nih stal­no ras­te. Ta­ko­đer, Vla­du po­zi­va na od­go­vor­no po­na­ša­nje i sto­ga joj po­ru­ču­je da da­de os­tav­ku ako do lip­nja ne za­vr­ši pre­go­vo­re s EU. No, jed­no je pot­po­ra gra­đa­na, a upit­no je ko­li­ko Jo­si­po­vić ima stvar­ne mo­ći u ob­na­ša­nju iz­vr­š­ne vlas­ti. Pod­sje­ti­mo sa­mo da je pred­sjed­nik još u kam­pa­nji bio na me­ti oba­vje­štaj­nog pod­zem­lja ko­je je pro­tiv nje­ga sas­tav­lja­lo kle­vet­nič­ke do­sjee. Ka­da je pos­tao pred­sjed­nik, Jo­si­po­vić je promp­t­no otvo­rio to pi­ta­nje i za­tra­žio da oba­vje­štaj­ni sus­tav ot­kri­je tko je iza sve­ga. Proš­lo je go­di­nu da­na, ali se još ni­je do­go­di­lo ni­šta. Ba­rem ne što bi jav­nost zna­la. Na po­čet­ku man­da­ta su­ko­bio se i s mi­nis­trom po­li­ci­je To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom jer mu ni­je dao da si sam iz­a­be­re osi­gu­ra­nje. Na­kon iz­vjes­nog pre­pu­ca­va­nja, Jo­si­po­vić je po­pus­tio i pris­tao na kom­pro­mis­no rje­še­nje. Ka­da je na red doš­lo ime­no­va­nje ve­le­pos­la­ni­ka, Vla­da je mak­si­mal­no odu­gov­la­či­la sa sas­tav­lja­njem po­pi­sa svo­jih kan­di­da­ta, pa je pred­sjed­nik već bio po­čeo jav­no po­žu­ri­va­ti da mu se dos­ta­ve lis­te. Po­li­ti­ka pre­ma BiH ko­ja je obi­lje­ži­la pr­vu go­di­nu Jo­si­po­vi­će­va man­da­ta ta­ko­đer je za­po­če­la na­pe­to. Pre­mi­jer­ki se ni­su svi­dje­li nje­go­vi “po­te­zi po­mi­re­nja” pa ga je op­tu­ži­la za so­li­ra­nje u vo­đe­nju vanj­ske po­li­ti­ke. Od to­ga, pa do nji­ho­ve za­jed­nič­ke iz­ja­ve o Hr­va­ti­ma u BiH kao kons­ti­tu­tiv­nom na­ro­du ko­ji tre­ba­ju pred­stav­lja­ti stran­ke ko­je su do­bi­le naj­ve­ću po­dr­šku gra­đa­na, proš­lo je go­to­vo go­di­nu da­na. Ko­sor i Jo­si­po­vić ni­su se sla­ga­li ni oko re­gis­tra bra­ni­te­lja, a ne sla­žu se ni sa­da ka­da je iz Ko­so­ri­či­ne Vla­de sti­gla naj­a­va kaz­ne­nog pro­go­na Jo­si­pa Ma­no­li­ća, Jo­si­pa Bolj­kov­ca i Ra­de Bu­la­ta za ko­mu­nis­tič­ke zlo­či­ne. U tim nes­la­ga­nji­ma pre­va­gu ima stra­na u či­jim je ru­ka­ma vi­še ov­las­ti, a to je Vla­da. No, či­ni se da po­li­tič­ki ho­no­rar, po­seb­no onaj na du­ge sta­ze, ubi­re Jo­si­po­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.