S ve­le pla­ka­ta Kla­rić po­zi­va u po­kret ot­po­ra – i kr­ši za­kon

Ove je go­di­ne ura­nio i kre­nuo u ak­ci­ju pri­je služ­be­ne pre­diz­bor­ne kam­pa­nje. Ne tre­ba stra­ho­va­ti jer kaz­ne za taj pre­kr­šaj ni­su pro­pi­sa­ne

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - (M. Špoljar/VLM)

tro­jac kr­ši za­kon. Na­ime, pro­midž­ba po­li­tič­kih stra­na­ka do­pu­šte­na je tek na­kon što Vla­da služ­be­no otvo­ri pre­diz­bor­nu kam­pa­nju. Naj­ve­ći pre­kr­šaj po­či­nio je Kla­rić jer na plakatima sto­ji i www.ash.com.hr - in­ter­net­ska adre­sa nje­go­ve stran­ke. Da je Kla­rić pre­kr­šio za­kon po­t­vr­di­li su nam i u GONG-u. Ka­žu da se stran­ke na opi­sa­ni na­čin ne bi smje­le ogla­ša­va­ti sve dok ne poč­ne služ­be­na kam­pa­nja, ali i da nit­ko od tro­ji­ce s pla­ka­ta ne tre­ba stra­ho­va­ti jer sank­ci­je za ta­kav pre­kr­šaj ni­su pro­pi­sa­ne. Za Kla­ri­ća, pak, ni­šta ni­je spor­no. – Na plakatima ne­ma ime­na stran­ke, ne­go sa­mo na­ziv web stra­ni­ce – tvr­di. Ka­že da je na pla­ka­ti­ra­nje do­sad utro­šio vlas­ti­tih pe­de­se­tak ti­su­ća ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.