NE LJU­TI­TE DJE­CU KO­MU­NIZ­MA

AKO JE TE­ŠKO HR­VAT­SKIM KO­MU­NIS­TIČ­KIM UBO­JI­CA­MA SU­DI­TI U HR­VAT­SKOJ, NAS­TO­JI IM SU­DI­TI NJE­MAČ­KA, ALI JE RH SPRE­ČA­VA. TAK­VI ĆE­MO U EU!

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura - Pi­še: Mi­lan Iv­ko­šić

Go­to­vo svi ko­ji su grak­nu­li na na­ja­vu is­tra­ge i pro­ce­su­ira­nja ko­mu­nis­tič­kih zlo­či­na tvr­de da je po­sri­je­di pre­diz­bor­na kam­pa­nja. Zar ho­će re­ći da se ve­ći­na lju­di to­li­ko ra­du­je su­đe­nju svo­jim os­lo­bo­di­te­lji­ma, da je na­rod za­bo­ra­vio ko­ja je do­bra ovoj dr­ža­vi do­nio an­ti­fa­ši­zam, da je sklon reviziji po­vi­jes­ti...!? Špo­ta­ju­ći baš na­rod, po­vjes­ni­čar Hr­vo­je Kla­sić ka­že: “Mi smo čud­ni. Vje­ro­jat­no bi se sva­ki na­rod u Eu­ro­pi ponosio ot­po­rom ko­ji su Hr­va­ti pru­ži­li na­ciz­mu.” Kla­sić bez suz­dr­ža­va­nja sa­že­to iz­ra­ža­va miš­lje­nje biv­šeg pred­sjed­ni­ka Me­si­ća i svih onih ko­ji oprav­da­va­ju ko­mu­nis­tič­ki te­ror: “No, zlo­či­ni ni­su po­či­nje­ni pro­tiv Hr­va­ta za­to što su oni to po na­ci­onal­nos­ti, ne­go za­to što su bi­li rat­ni ne­pri­ja­te­lji i ko­la­bo­ran­ti!” Vje­ro­jat­no do­sad u Hr­vat­skoj nit­ko ta­ko eks­pli­cit­no ni­je re­kao ka­ko je zlo­čin nad rat­nim ne­pri­ja­te­ljem nor­ma­lan. Ako je rat nas­ta­vak po­li­ti­ke dru­gim sred­stvi­ma, on­da su u mi­ru po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci po­ten­ci­jal­ne žr­tve za ko­je se sa­mo če­ka pri­li­ka. On­da je ubi­ja­nje traj­no na­če­lo po­bjed­ni­ka, a na tom na­če­lu ne­mo­gu­ća je po­mir­ba. Što bi gos­po­da Kla­sić, Me­sić i druš­tvo 1945. i idu­ćih go­di­na rek­li su­pru­ga­ma, dje­ci, maj­ka­ma, ses­tra­ma... bez su­đe­nja ubi­je­nih de­se­ta­ka ti­su­ća ra­zo­ru­ža­nih voj­ni­ka ko­je su ih če­ka­le a ni­su do­če­ka­le? Što bi rek­li da­naš­njim nji­ho­vim po­tom­ci­ma, još ži­voj rod­bi­ni ili po­tom­ci­ma te rod­bi­ne? Da su s pra­vom ubi­je­ni za­to što su bi­li rat­ni ne­pri­ja­te­lji i ko­la­bo­ran­ti, što su bi­li voj­ni­ci! Zar ti­me ne ka­žu da “rat­ni ne­pri­ja­te­lji”, to jest po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci, i u mi­ru zas­lu­žu­ju is­to? Zar ti­me ne pro­du­žu­ju raz­dor među Hr­va­ti­ma? Kad tvr­de da su is­tra­ge ko­mu­nis­tič­kih zlo­či­na pre­diz­bor­na kam­pa­nja, oni priz­na­ju da se tim is­tra­ga­ma mo­gu pri­do­bi­ti ili od dru­gih ne­vo­lja od­vra­ti­ti mno­gi bi­ra­či. Za­što pak te bi­ra­če ne pri­do­bi­ju oni sa svo­jim an­ti­fa­šiz­mom ako je bio ta­ko po­zi­ti­van, hu­man i sud­bo­no­san za stva­ra­nje hr­vat­ske dr­ža­ve? To pri­je što su ga pro­pa­gi­ra­li 45 go­di­na u ko­mu­niz­mu, a i danas dr­že ve­ći­nu me­di­ja i na svo­joj stra­ni ima­ju ve­ći­nu no­vi­na­ra. Ali naj­ža­los­ni­je je kad ko­mu­nis­tič­ko-par­ti­zan­ske zlo­či­ne oprav­da­va­ju po­vjes­ni­ča­ri po­put Kla­si­ća, pa je Či­čak u pra­vu kad tvr­di da Hr­vat­skom danas vla­da­ju ko­mu­nis­tič­ki ubo­ji­ce i dje­ca ko­mu­niz­ma. Kad se Mis­lav Šu­ta­lo za­mje­ri “dje­te­tu ko­mu­niz­ma” Ivi Jo­si­po­vi­ću, po­sje­ti ga po­li­ci­ja. Kad mu se na TV Ja­bu­ci za­mje­ri Či­čak, po­sje­ti je po­li­ci­ja. To su – za­sad bla­ge – re­pri­ze ono­ga što su “an­ti­fa­šis­ti” ra­di­li pot­kraj II. svjet­skog ra­ta, ne­po­sred­no na­kon nje­ga i sve vri­je­me do 1990. go­di­ne. Ako je već te­ško hr­vat­skim ko­mu­nis­tič­kim ubo­ji­ca­ma su­di­ti u Hr­vat­skoj, nas­to­ji im su­di­ti Nje­mač­ka, ali je Hr­vat­ska u to­me spre­ča­va. Tak­vi star­ta­mo u Eu­ro­pu!

D. VIŠ­NJIĆ/PIXSELL

:: Ivan Zvo­ni­mir Či­čak je u pra­vu kad tvr­di da Hr­vat­skom danas vla­da­ju ko­mu­nis­tič­ki ubo­ji­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.