Kraj te­ro­ru nad bra­ni­te­lji­ma Go­to­vi­ne?

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Ha­aški je sud na­re­dio obus­ta­vu is­tra­ga i kaz­ne­nih pos­tu­pa­ka pro­tiv od­vjet­ni­ka iz Go­to­vi­ni­na od­vjet­nič­kog ti­ma iz Za­gre­ba i vra­ća­nje za­pli­je­nje­ne do­ku­men­ta­ci­je ge­ne­ra­lo­voj obra­ni. Te­ror Sa­na­de­ro­ve i da­naš- nje vlas­ti nad bra­ni­te­lji­ma An­te Go­to­vi­ne bio je dio po­tra­ge za fa­moz­nim top­nič­kim dnev­ni­ci­ma, u ko­joj su iz­miš­lja­ne pri­če o kra­đi i uni­šta­va­nju rat­ne do­ku­men­ta­ci­je ka­ko bi se što vi­še ocr­ni­lo ha­aškog op­tu­že­ni­ka i nje­go­ve od­vjet­ni­ke. Još je­dan pri­mjer ko­ji po­ka­zu­je ka­ko je slu­gan­ska hr­vat­ska vlast za ra­čun stra­nih gos­po­da­ra sprem­na ši­ka­ni­ra­ti i pro­go­ni­ti vlas­ti­te gra­đa­ne to­li­ko bje­so­muč­no da je u to­me sa­mi ti gos­po­da­ri mo­ra­ju obuz­da­va­ti!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.