U ko­lo­ni­ji ne­će uspjeti kro­će­nje stra­nih ba­na­ka

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Za­što Ja­dran­ka Ko­sor ne­će uspjeti u kro­će­nju stra­nih ba­na­ka u Hr­vat­skoj i pri­si­li­ti ih na ma­nje ka­ma­te gos­po­dar­stvu i gra­đa­ni­ma? Za­to što je ne­moć­na, za­to što ni­je pred­sjed­ni­ca vla­de su­ve­re­ne dr­ža­ve ne­go europ­ske ko­lo­ni­je. Ne sa­mo da je dr­ža­va ovis­na o po­zaj­mi­ca­ma tih ba­na­ka, ne­go ih šti­te nji­ho­ve zem­lje o kojima ovi­si ula­zak Hr­vat­ske u EU, šti­ti ih hr­vat­ski pla­će­nič­ki me­na­džer­ski ka­dar, mre­ža moć­ni­ka in­te­res­no po­ve­za­nih s nji­ho­vim nov­cem... A šti­ti ih i ve­lik dio jav­nos­ti ko­ji je od glav­nog ču­va­ra nji­ho­vih in­te­re­sa u Hr­vat­skoj, gu­ver­ne­ra HNB-a Ro­ha­tin­skog, stvo­rio ne­za­pam­ćen mit spa­si­te­lja. Kao da se spre­ma za po­sjet saj­mu prav­de i su­ću­ti, pre­mi­jer­ka go­vo­ri ka­ko “ ban­ke ko­je do­bro pos­lu­ju mo­ra­ju sno­si­ti dio te­re­ta kri­ze”. Ne sa­mo da ban­ke ne­će “sno­si­ti dio te­re­ta kri­ze” ne­go će, kao i do­sad, svo­jom gra­be­ž­lji­voš­ću kri­zu pro­izvo­di­ti, kao što je proizvode svu­da u svi­je­tu gdje ih moć­na dr­ža­va, na­ci­onal­na vo­lja i od­luč­no vod­stvo ne za­us­ta­ve. Kriz­na, ne­moć­na, si­ro­maš­na Hr­vat­ska stra­nim ban­ka­ma od­go­va­ra, kao što im od­go­va­ra ci­je­li si­ro­maš­ni svi­jet ko­ji ci­je­de i ucje­nju­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.