Ja­kov­čić vla­da go­re od ru­skih gu­ber­na­to­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Ivan Ja­kov­čić, u po­vo­du 21. ob­ljet­ni­ce IDSa, ko­je­mu je na če­lu dva de­set­lje­ća, hva­li se ka­ko se u Is­tri us­pje­la sa­ču­va­ti dvo­je­zič­nost i mul­ti­kul­tu­ral­nost. I dok je ta­ko bud­no ču­vao ono što ma­nje-vi­še nit­ko ni­je ni ugro­ža­vao, Ja­kov­čić je za­šti­tio još ne­što ja­ko dra­go­cje­no: svo­ju du­go­vječ­nost na če­lu stran­ke. Ako je Is­tra vi­še­je­zič­na i mul­ti­kul­tu­ral­na, na vr­hu IDS-a sve je jed­no­um­no, jed­no­je­zič­no i jed­no­kul­tu­ral­no - to jest Ja­kov­či­će­vo. Evo jed­nog iz obi­lja go­to­vo is­to­vjet­nih sta­vo­va iz ko­men­ta­ra is­tar­skih me­di­ja: “Ivan Ja­kov­čić je po sti­lu vla­da­nja go­ri čak i od ru­skih gu­ber­na­to­ra, a poz­na­to je da su oni ima­li neo­gra­ni­če­nu vlast i ve­li­ku moć u svo­jim gu­ber­ni­ja­ma. Ja­kov­čić u Is­tri ima svo­je po­li­caj­ce, svo­je dr­žav­ne od­vjet­ni­ke i svo­je su­ce.” Ta­ko Is­tra­ni, ba­šti­ne­ći dvo­je­zič­ne i mul­ti­kul­tu­ral­ne zas­lu­ge IDS-a, ima­ju iz­bor: des­pot iz Pu­le ili des­po­ta di Po­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.