Is­ti nas lju­di ne­će iz­vu­ći iz kri­ze

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

:: Ho­će li gos­po­dar­ske te­me bi­ti na ovim iz­bo­ri­ma bit­ni­je no do­sad? Si­gur­no. Hr­vat­skom vla­da strah. Lju­di stra­hu­ju za bu­duć­nost, da će iz­gu­bi­ti po­sao. A po­li­ti­ka taj strah ko­ris­ti kao ali­bi da ne kre­ne u re­for­me. Ta­ko us­pi­je­va op­s­ta­ti na vlas­ti. Do­volj­no je po­gle­da­ti te­me i na­čin na ko­ji se o njima ras­prav­lja u Sa­bo­ru. Ma­lo je kons­truk­tiv­nih ras­pra­va, uglav­nom se ra­di o du­eli­ma po­li­tič­kih pro­tiv­ni­ka ve­za­nim uz proš­lost i te­me ko­je ne rje­ša­va­ju pro­ble­me. Raz­mje­nju­ju uvre­de, a čes­to se pi­tam zna­ju li ti lju­di uop­će što ti­šti gra­đa­ne, raz­miš­lja­ju li ka­ko im po­mo­ći ili se bri­nu sa­mo ka­ko po­no­vo “osvo­ji­ti” zas­tup­nič­ki man­dat. Valj­da je već svi­ma jas­no da nas ti is­ti lju­di ne­će uspjeti iz­vu­ći iz kri­ze.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.