Omra­že­ne su­pru­ge vla­da­ra po­bu­nje­nih arap­skih ze­ma­lja

Haj­de, im­be­ci­lu, ula­zi u avi­on i ne glu­ma­taj. Ci­je­li ži­vot tr­pim tvo­ja sra­nja, ur­la­la je na biv­šeg tu­ni­skog pred­sjed­ni­ka 30 go­di­na mla­đa Le­ila

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (B. Ka­ra­kaš/ VLM)

Ko­li­ko god Mu­ba­rak, Ben Ali ili dru­gi arap­ski dik­ta­to­ri pro­tiv ko­jih se po­s­ljed­njih mje­sec da­na di­žu bu­ne di­ljem juž­nog Me­di­te­ra­na bi­li omra­že­ni među svo­jim na­ro­dom, de­mons­tran­ti još vi­še mr­ze nji­ho­ve su­pru­ge. Pra­ši­na za avi­onom ko­jim je Mu­ba­ra­ko­va obi­telj po­bje­gla iz Ka­ira još se ni­je ni sle­gla, a među Egip­ća­ni­ma je po­če­la ko­la­ti pri­ča o ne­bro­je­nim tor­ba­ma bla­ga ko­je je Su­zan­ne Mu­ba­rak no­si­la sa so­bom. Do­bar dio Egip­ća­na upra­vo nju vi­di kao iz­vor ko­rup­ci­je, zla i re­pre­si­je ko­ja je pro­ži­ma­la zem­lju. Upra­vo je ta po­lu­vel­šan­ka doš­la na ide­ju da svo­ga si­na Ga­ma­la ina­ugu­ri­ra za Hos­ni­je­va na­s­ljed­ni­ka, upra­vo je ona že­lje­la sru­ši­ti jav­nu bol­ni­cu u bli­zi­ni Alek­san­dri­je jer joj se, jed­nos­tav­no, ar­hi­tek­ton­ski ni­je svi­đa­la. – Ma­ma Su­zan­ne bit će za­pam­će­na u ana­li­ma egi­pat­ske po­vi­jes­ti kao mo­ći glad­na vla­da­ri­ca ko­ja je bi­la sprem­na žr­tvo­va­ti dos­to­jans­tvo zem­lje sa­mo da bi us­pos­ta­vi­la no­vu

fa­ra­on­sku lo­zu, iz­ja­vio je je­dan od de­mons­tra­na­ta u Ka­iru ne­po­sred­no na­kon pa­da re­ži­ma. Ni­šta bo­lje miš­lje­nje ni­je bi­lo ni o tu­ni­skoj pr­voj da­mi Le­ili Ben Ali. Jav­na je taj­na da je ta lje­po­ti­ca go­di­na­ma uzi­ma­la pro­vi­zi­je od ve­ći­ne ve­li­kih pos­lo­va do­go­va­ra­nih u Tu­ni­su či­ji je ve­ći dio stav­lja­la na svoj pri­vat­ni ra­čun, dok je os­tat­kom ku­po­va­la nak­lo­nost pri­pad­ni­ka ple­me­na iz ko­je­ga je po­tek­la. Pri to­me ni­je pre­za­la ni od ko­ri­šte­nja sred­sta­va ko­ja su u tu vr­lo si­ro­maš­nu zem­lju sti­za­la kao po­moć me­đu­na­rod­nih ins­ti­tu­ci­ja. Is­to­dob­no, svo­ga se­dam­de­set­dvo­go­diš­njeg su­pru­ga, pred­sjed­ni­ka Tu­ni­sa, ko­ris­ti­la je kao va­za­la, dr­ža­la ga ni­šta­ri­jom i sred­stvom za os­tva­re­nje svo­jih ci­lje­va, što se naj­bo­lje vi­dje­lo ti­je­kom nji­ho­va bi­je­ga iz zem­lje. – Haj­de, im­be­ci­lu, ula­zi u avi­on i ne glu­ma­taj. Ci­je­li ži­vot tr­pim tvo­ja sra­nja, de­ra­la se tri­de­se­tak go­di­na mla­đa Le­ila na su­pru­ga dik­ta­to­ra ko­ji se, ne­po­sred­no na ula­sku u avi­on ko­ji ih je tre­bao odves­ti u Fran­cu­sku, htio vra­ti­ti na­zad da umre u svo­joj zem­lji.

i Ali Ben a gov la nje Lei a rug nje sup ljed pos je za pan kam

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.