Agen­ti­ca 90-60-90 us­pje­la je unov­či­ti pro­pa­lu ope­ra­ci­ju

Čak je i svo­je laž­no pre­zi­me Chap­man re­gis­tri­ra­la kao brand Da An­na ne pos­to­ji, tre­ba­lo bi je iz­mis­li­ti, ka­že ured­ni­ca Maxi­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju - (B. Ka­ra­kaš / VLM)

Sje­ća­te li se An­ne Chap­man, ru­ske špi­jun­ke pra­vog ime­na Ana Va­si­ljev­na Kuš­čjen­ko ko­ju je FBI sla­vo­do­bit­no uhi­tio proš­le go­di­ne kao vo­đu špi­jun­skog kru­ga? Ako mis­li­te da se za­nos­na bri­ne­ta i da­lje ba­vi špi­ju­na­žom ili da kao “po­tro­še­na ro­ba” u oba­vje­štaj­nom pos­lu je­dva ži­vo­ta­ri u Ru­si­ji, u ko­ju je otiš­la na­kon pu­šta­nja iz za­tvo­ra, ja­ko se va­ra­te. Agen­ti­ca 90-60-90, ka­ko je na­zi­va­ju me­di­ji, u svo­joj je zem­lji su­per­zvi­jez­da ko­ja je tre­nu­tak sla­ve i ne­ko­li­ko mje­se­ci pro­ve­de­nih u za­tvo­ru vr­hun­ski is­ko­ris­ti­la i unov­či­la, a pri­je ne­ko­li­ko da­na čak je i ime Chap­man re­gis­tri­ra­la kao za­šti­će­ni brend. U po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci Anu u Ru­si­ji mo­že­te vi­dje­ti gdje god po­gle­da­te. Po­jav­lju­je se u te­le­vi­zij­skim rek­la­ma­ma, po­zi­ra fo­to­gra­fi­ma ma­ga­zi­na za mu­škar­ce dr­že­ći su­ges­tiv­no pi­štolj u ru­ci, vo­di svoj TV show... Nje­zin po­s­ljed­nji po­tez, za­šti­ta ime­na, zna­či da ru­sko tr­ži­šte mo­že usko­ro oče­ki­va­ti nje­zi­nu no­vu li­ni­ju pro­izvo­da, od odje­će i obu­će, pre­ko na­ki­ta, sa­to­va i par­fe­ma pa sve do vot­ke. – Da Ana ne pos­to­ji, tre­ba­lo bi je iz­mis­li­ti. Ona je ru­ska ver­zi­ja Ja­me­sa Bon­da, a i “za­vuk­la je” Ame­ri­kan­ci­ma, što Ru­si ipak vo­le, ka­že ured­ni­ca ru­skog ča­so­pi­sa Maxim, Ilja Be­zug­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.