Mla­den Le­ovac

Sa sr­bi­jan­skim tu­ži­te­lji­ma ne­mam što raz­go­va­ra­ti, a Sr­bi­ja mo­ra pla­ti­ti zlos­tav­lja­nje i rat­nu šte­tu

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - (D. Ivan­ko­vić)

Biv­ši je za­po­vjed­nik spe­ci­ja­la­ca, vu­ko­var­ski bra­ni­telj, zatočenik sr­bi­jan­skih lo­go­ra, vu­ko­var­sko­sri­jem­ski čel­nik HSP-a, no kao je­dan od or­ga­ni­za­to­ra Bra­ni­telj­ske ak­ci­je, po­kre­ta ko­ji or­ga­ni­zi­ra pro­s­vje­de “ bra­ni­te­lja, rad­ni­ka i se­lja­ka”, obe­ćao je da u po­kre­tu ne­će bi­ti stran­ča­re­nja. Žes­tok je pro­tiv­nik ak­tu­al­nih vlas­ti u RH (svih tri­ju) i u to­me, priz­na­je, jest ra­di­ka­lan i “na­ci­ona­list ko­ji vo­li svo­je, a tu­đe po­štu­je”. :: Gdje ste sad u mis­li­ma, u 1991. ili 2011.? U 2011., na ža­lost. Svjes­tan sam te­ži­ne sta­nja u na­ro­du i dr­ža­vi, no emo­tiv­no je­sam u 91’., po­go­to­vu kad vi­dim da tu­ži­telj iz Sr­bi­je u Hr­vat­skoj is­pi­tu­je Mas­lo­va i Pe­ru Trom­blo­na. Di­vim im se jer ne­mam sna­ge i vo­lje raz­go­va­ra­ti s tu­ži­te­lji­ma iz Be­ogra­da. Ne že­lim ih ni “na kar­ti“ vi­dje­ti. :: Svo­jim pro­s­vje­di­ma sla­bi­te vla­da­ju­ći HDZ. I ta­ko ra­di­te za SDP, HNS...? Ne ra­di­mo ni za li­je­ve ni za desne, a ni za cen­tar. Ba­vi­mo se pi­ta­njem op­s­tan­ka hr­vat­skog na­ro­da. U Ak­ci­ji smo apo­li­tič­ni, no mno­gi­ma s po­li­tič­ke sce­ne sme­ta­mo. Jer smo iz­rav­ni, is­kre­ni i sma­tra­mo da ni jed­na hr­vat­ska vla­da u po­s­ljed­njih de­set go­di­na ni­je na­pra­vi­la ni­šta ka­ko bi spri­je­či­la ka­os u dr­ža­vi, sa­mo su se do­dvo­ra­va­li EU. :: Ja­ča­te kao po­kret, što će­te či­ni­ti ako pro­s­vje­di­ma stek­ne­te po­li­tič­ku moć? Po­li­ti­ka u Ak­ci­ju ne­će ući. Ne pa­ti­mo za po­li­tič­kom mo­ći i ne do­la­zi u ob­zir da lo­bi­ra­mo za bi­lo ko­ji po­li­tič­ki blok. No lo­bi­rat će­mo da lju­di iz­i­đu na iz­bo­re i od­lu­če ka­ko da­lje. :: Tra­ži­te uki­da­nje abo­li­ci­je za Sr­be i lus­tra­ci­ju ko­mu­niz­ma? Dok se ne ri­je­še pi­ta­nja iz po­vi­jes­ti, ne­ma nam bu­duć­nos­ti. Lus­tra­ci­ju mo­ra­mo pro­ves­ti zbog od­no­sa među na­ma u RH, a abo­li­ci­ju sto­ga da ne pos­ta­ne te­ret na­šoj dje­ci. Je­di­na smo zem­lja u ko­joj je mo­gu­će po­dig­nu­ti ru­ku na dr­ža­vu, ne za­vr­ši­ti u za­tvo­ru, ne­go u vla­di, po­put Sta­ni­mi­ro­vi­ća. :: Zah­ti­je­va­te i da vlast obja­vi skri­ve­ne spo­ra­zu­me sa Sr­bi­jom i Cr­nom Go­rom? Di­plo­mat­ski sas­tan­ci hr­vat­skog i sr­bi­jan­skog vod­stva za­vr­ša­va­li su ne­kim spo­ra­zu­mi­ma. Že­lim zna­ti što su na­ši pot­pi­sa­li uime na­ro­da, a ne da ka­žu da je to dr­žav­na taj­na. Sa Sr­bi­jom mo­ra­mo ri­je­ši­ti pro­ble­me iz proš­los­ti. U pra­vu je moj su­bo­rac Ili­ja Ač­kar kad upo­zo­ra­va da nak­na­du za lo­go­re i rat­nu šte­tu ne tra­ži­mo od RH, ne­go to mo­ra pla­ti­ti – Sr­bi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.