1976.

Če­t­vr­tak, 26. ve­lja­če Do­pri­nos ZAO-a šted­nji - ko­ri­šte­nje teh­nič­ke vo­de i ve­ći uči­nak in­ten­dant­skih ser­vi­sa

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Fo­to­gra­fi­ja na nas­lov­ni­ci po­ka­zu­je pr­ve ku­pa­če uz sun­ča­no vri­je­me na hvar­skoj pla­ži is­pred ho­te­la “Am­fo­ra”. Na Hva­ru bo­ra­vi 600 gos­ti­ju. Na kon­fe­ren­ci­ji SK Za­gre­bač­ke ar­mij­ske oblas­ti ( ZAO) is­tak­nu­to je ko­li­ko su ko­mu­nis­ti u JNA po­tak­nu­li šted­nju, ra­ci­onal­no pos­lo­va­nje i eko­no­mič­no po­na­ša­nje. U proš­loj su go­di­ni ko­ri­šte­njem tzv. teh­nič­ke vo­de umjes­to one iz vo­do­vo­da os­tva­re­ne mi­li­jun­ske ušte­de. Do­pun­skom ops­kr­bom iz vlas­ti­tih iz­vo­ra po­bolj­ša­na je pre­hra­na voj­ni­ka, a vi­jek voj­nič­ke opre­me i teh­nič­kih sred­sta­va pro­du­žen je po­ve­ća­njem učin­ka in­ten­dant­skih i teh­nič­kih ser­vi­sa. Na na­tje­ča­ju za krat­ku pri­ču pr­vu je na­gra­du do­bio Jo­ža Hor­vat za “Pro­ma­šaj”, dru­gu Dra­gan Bo­žić za “Kra­je­ve ka­me­na i svje­tla”, a tre­ću Stje­pan Ču­ić za “ Gu­li­no­vu pri­ču”. Ču­ić is­ti­če da na­gra­da po­ma­že u po­pu­la­ri­zi­ra­nju ove knji­žev­ne vr­ste jer se “ Ve­čer­njak” ti­ska u sto­ti­na­ma ti­su­ća pri­mje­ra­ka. Uoči po­čet­ka pro­ljet­nog di­je­la Pr­ve sa­vez­ne no­go­met­ne li­ge, VL do­no­si ba­kro-pri­log u bo­ji s ras­po­re­dom utak­mi­ca te sli­ka­ma re­pre­zen­ta­ci­je Ju­gos­la­vi­je, “ Di­na­ma”, “ Haj­du­ka”, “Cr­ve­ne zvez­de” i “Par­ti­za­na”. pri­pre­mio: željko va­len­tić pres­li­ci: ar­hi­va vl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.