He­brang: Do­pus­tit ću si­nu Dar­ku da emi­gri­ra iz Hr­vat­ske

Ni­ka­da ni­sam ni tvr­dio da mi je sin još uvi­jek ne­za­pos­len, na prob­nom je ro­ku i zbog no­vi­na­ra ga ne­će za­dr­ža­ti, tvr­di zas­tup­nik HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - (M. Špoljar/VLM)

Dar­ko, na­kon pro­pas­ti tvrt­ke u ko­joj je ra­dio, za­vr­šio na bur­zi ra­da. A sa­mo smo obja­vi­li is­ti­nu, da Dar­ko He­brang već dva mje­se­ca ra­di na me­na­džer­skoj po­zi­ci­ji u tvrt­ki In­te­sa San­pa­olo Card. “Pa ja ni­sam ni tvr­dio da je on još uvi­jek ne­za­pos­len. Uos­ta­lom, ta­mo je na prob­nom ro­ku. A zbog va­šeg pi­sa­nja sum­njam da će ga za­dr­ža­ti”, us­t­vr­dio je. Sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti po­što smo obja­vi­li da mu je sin za­pos­len, He­brang se na nas obru­šio pun bi­je­sa. – Danas moj sin Dar­ko ima do­go­vo­ren in­ter­v­ju za dru­gi po­sao. Mis­li­te li da na­kon va­šeg tek­s­ta uop­će tre­ba ići na raz­go­vor? Na­rav­no da ne. Nit­ko ga ne­će za­pos­li­ti. Či­ni se da mu je naj­bo­lje da na­pus­ti Hr­vat­sku – ka­že He­brang.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.