Sa­mo na­pri­jed Is­tri­ja­ni, ali Ra­din os­ta­je Ta­li­jan

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Klub mla­dih Is­tar­ske de­mo­krat­ske stran­ke pro­vo­di ak­ci­ju “Ja sam Is­tri­jan”, u ko­joj upo­zo­ra­va gra­đa­ne da se u sko­rom po­pi­su sta­nov­niš­tva ne mo­ra­ju iz­jaš­nja­va­ti na­ci­onal­no ali mo­gu re­gi­onal­no kao Is­tri­ja­ni. Poz­drav­lja ih pred­sjed­nik Ta­li­jan­ske uni­je Fu­rio Ra­din - sa­mo na­pri­jed, Is­tri­ja­ni, ali mi os­ta­je­mo Ta­li­ja­ni. Na ne­ki ih na­čin u is­to vri­je­me s kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re u Pu­li poz­drav­lja­ju i žu­pan Ivan Ja­kov­čić i sr­bi­jan­ski kon­zul u Ri­je­ci Zo­ran Mi­li­vo­je­vić, ko­ji naj­av­lju­ju os­ni­va­nje - sr­p­skog kul­tur­nog cen­tra u Is­tri. Dak­le, Is­tru “oku­pi­ra­ju” Is­tri­ja­ni, Ta­li­ja­ni i Sr­bi. I do­is­ta, što bi se u ta­ko ma­loj re­gi­ji ti­ska­li još i Hr­va­ti! za raz­li­ko­va­nje do­bra i zla osob­ne sklo­nos­ti, pri­ja­telj­stva i in­te­re­si. U tre­nut­ku stra­vič­nog po­ko­lja u Li­bi­ji iz­jav­lju­je ka­ko “ ne vje­ru­je da je nje­gov pri­ja­telj Ga­da­fi na­re­dio ta­kav ma­sakr” te, za­mis­li­te, is­ti­če pri­mje­re nje­go­ve hu­ma­nos­ti. Da, do­is­ta je te­ško po­vje­ro­va­ti da net­ko tko je na­sil­no do­šao na vlast, tko se na njoj dik­ta­tor­ski dr­ži vi­še od 40 go­di­na, tko za­tvo­re pu­ni po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma, tko spon­zo­ri­ra naj­go­ri te­ro­ri­zam... mo­že bi­ti okru­tan pre­ma svo­me na­ro­du! Po­go­to­vu to te­ško mo­že po­vje­ro­va­ti Me­sić ko­je­mu Ga­da­fi za­ci­je­lo uve­li­ke na­li­ku­je na ve­li­ko­ga “an­ti­fa­šis­ta” – zlo­čin­ca Ti­ta.

Pa­trik Macek/Pixsell

:: Po­li­cij­ske ogra­de oko Mar­ko­va tr­ga ni­su šti­ti­le Vla­du ne­go stra­ne po­rob­lji­va­če Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.