Na Pan­tov­ča­ku je­dan od de­set naj­moć­ni­jih Sr­ba

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Sr­bi­jan­ci tre­ba­ju do­ži­vje­ti ka­tar­zu, go­vo­ri­lo se svo­je­dob­no sa svih stra­na. I do­ži­vje­li su je na svoj na­čin: nez­na­njem, ig­no­ri­ra­njem. Jed­no is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je ka­ko oko 70 pos­to gra­đa­na Sr­bi­je vje­ru­je u po­vi­jes­nu nad­moć Sr­ba nad su­sjed­nim na­ro­di­ma. Nji­ho­va sta­ja­li­šta o naj­no­vi­jem vre­me­nu, po­go­to­vu u mla­đih na­ra­šta­ja, još su po­raz­ni­ja: 60 pos­to ne zna tko je ba­cao bom­be na Du­brov­nik u ve­li­ko­sr­p­skoj agre­si­ji, a 73 pos­to ne zna što se do­go­di­lo na Ov­ča­ri. Ni­šta neo­če­ki­va­no kad zna­mo kak­vi su sr­bi­jan­ski me­di­ji. Ali bi­lo bi is­to da su, na pri­mjer, pre­dodž­be o Do­mo­vin­sko­me ra­tu u sr­bi­jan­skih gra­đa­na stva­ra­ne iz lje­vi­čar­skih me­di­ja u Hr­vat­skoj, iz ko­lum­ni An­te To­mi­ća, Ju­ri­ce Pa­vi­či­ća, Je­le­ne Lo­vrić i po­dos­ta dru­gih, za­tim iz “La­ti­ni­ce”, “Ne­dje­ljom u dva” i slič­nih HTV-ovih pro­sr­p­skih emi­si­ja. Spo­me­nu­to is­tra­ži­va­nje i ne bi tre­ba­lo bi­ti šo­kant­no za jav­nost u Hr­vat­skoj ko­ja svje­do­či ka­ko Be­ograd među de­set naj­moć­ni­jih Sr­ba u svi­je­tu uvr­šta­va Jo­si­po­vi­će­va sa­vjet­ni­ka De­ja­na Jo­vi­ća i ka­ko se Jer­go­vi­će­va obra­na čet­niš­tva i Dra­že Mi­ha­ilo­vi­ća u Hr­vat­skoj pre­tvo­ri­la u in­te­lek­tu­al­ni po­kret.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.