Cvi­jet Jo­si­po­vić na tru­le­ži mo­ra­la ili ži­vio drug Ti­to

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Oni­ma ko­ji us­pješ­nost po­li­ti­ča­ra mje­re stvar­nim, opip­lji­vim učin­ci­ma ne­jas­no je ko­je su to sil­ne zas­lu­ge pred­sjed­ni­ka Jo­si­po­vi­ća uve­li­ke is­ti­ca­ne u po­vo­du pr­ve ob­ljet­ni­ce nje­go­va man­da­ta. Bez­broj iz­ja­va u naj­raz­li­či­ti­jim po­vo­di­ma, bez­broj uple­ta­nja u pos­lo­ve iz­vr­š­ne vlas­ti za ko­je ni­je iz­a­bran, pa i u rad po­li­ci­je i pra­vo­su­đa, po­go­to­vu kad tre­ba za­šti­ti­ti ko­mu­nis­tič­ke ubo­ji­ce, bez­broj po­ho­da svi­ma i sva­ko­me i pri­ma­nja svih i sva­ko­ga u Pred­sjed­nič­kim dvo­ri­ma, obi­lje pu­to­va­nja svi­je­tom i po­mir­be­nih ho­do­čaš­ća u su­sjed­stvo s ko­lo­sal­nim učin­kom ko­ji se zo­ve – Ti­ho­mir Pur­da, ki­će­nje ko­je­kak­vim na­gra­da­ma i priz­na­nji­ma – ne, to ni­je us­pjeh Hr­vat­ske ne­go nje­zi­na pred­sjed­ni­ka. Da­pa­če, po­s­ljed­nju go­di­nu da­na bi­lo nam je sve go­re. Ni­kad kao u vri­je­me Me­si­ća Hr­vat­ska ni­je bi­la to­li­ko ras­pro­da­va­na, is­ko­rum­pi­ra­na, is­po­sva­đa­na, za­du­ži­va­na u svi­je­tu..., ali je on uvi­jek bio “naj­po­pu­lar­ni­ji” po­li­ti­čar. S “an­ti­fa­šis­tom” Jo­si­po­vi­ćem – tra­di­ci­ja se nas­tav­lja. Na tru­le­ži mo­ra­la u zem­lji cvje­ta cvi­jet od pred­sjed­ni­ka! Ži­vio drug Ti­to!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.