J. Ko­sor o bra­ni­te­lji­ma bez ele­men­tar­nog mo­ra­la

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Ja sam te ot­hra­nio, ja sam ti dao kruh u ru­ke, što bi bi­lo od te­be da me­ne ni­je bi­lo, ni­šta­ri­jo bo­go­hul­na! To tra­di­ci­onal­no is­ti­ca­nje ro­di­telj­skih zas­lu­ga kojima se svo­ja­ta bla­gos­ta­nje ne­za­hval­nih po­to­ma­ka ima i svo­je po­li­tič­ke ina­či­ce, po­go­to­vu u onih ko­ji vlast po­ima­ju kao pri­vat­no vlas­niš­tvo nad dr­ža­vom. A da ta­ko po­ima vlast, po­ka­za­la je pre­mi­jer­ka uz­vra­ća­ju­ći bra­ni­te­lji­ma ko­ji su je na pro­s­vje­du na­zva­li ma­će­hom. Ono što je Ja­dran­ka Ko­sor u po­li­ti­ci bi­la i što jest – bi­la je i jest za­hva­lju­ju­ći bra­ni­te­lji­ma, pa je ne­dos­ta­tak ele­men­tar­nog mo­ra­la is­ti­ca­ti da oni ima­ju “res­pek­ta­bil­ne mi­ro­vi­ne” za­hva­lju­ju­ći njoj. Ona je krat­ko­traj­na, nes­lav­na epi­zo­da u po­li­ti­ci Hr­vat­ske, bra­ni­te­lji su nje­zin traj­ni spomenik.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.