Mla­di pro­s­vjed­ni­ci za na­ci­ona­li­za­ci­ju ba­na­ka

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Ni­je se to mo­glo oče­ki­va­ti ni od opor­be, ni od sin­di­ka­ta, ni od ve­li­ke ve­ći­ne me­di­ja, ali do­če­ka­li smo od ma­hom mla­dih pro­s­vjed­ni­ka na­do­mak Mar­ko­vu tr­gu u Za­gre­bu, gdje sto­lu­je Vla­da. Zah­ti­je­va­ju na­ci­ona­li­za­ci­ju ba­na­ka u stra­nom vlas­niš­tvu, ko­je su za­pra­vo već go­di­na­ma stvar­ni vlas­nik Hr­vat­ske. Hr­vat­ske sa sve si­ro­maš­ni­jim gra­đa­ni­ma, sve lo­ši­jim gos­po­dar­stvom, sa sve ve­ćim du­gom ino­zem­s­tvu, sa sve ve­ćom unu­tar­njom ne­lik­vid­noš­ću i sa sve ve­ćim pro­fi­ti­ma li­hvar­skih ba­na­ka. I one ogra­de što su ih po­li­caj­ci pos­ta­vi­li oko Mar­ko­va tr­ga ni­su šti­ti­le Vla­du ne­go stra­ne po­rob­lji­va­če Hr­vat­ske kojima pre­mi­jer­ka, pred­sjed­nik i sve­ko­li­ka vlast sa­mo slu­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.