Pro­da­ja ve­ća 27%. Bra­vo mi! Ali, to je 714 auta

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - pi­še ::::: MA­RIN­KO JU­RA­SIĆ

Re­lak­si­ra­ni­ji ži­vot Hr­va­ta pre­mi­jer­ka Ja­dran­ka Ko­sor pot­kri­je­pi­la je po­dat­kom o 27-pos­tot­nom po­ras­tu pro­da­je auto­mo­bi­la u si­ječ­nju ove go­di­ne u us­po­red­bi s is­tim mje­se­com proš­le go­di­ne. Is­to­dob­no u Eu­ro­pi je go­diš­nja pro­da­ja pa­la 1,4 pos­to, pre­ma po­da­ci­ma udru­že­nja auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je ACEA, ko­je je obja­vi­la Hi­na. Kad bi pre­mi­jer­ki­na tu­ma­če­nja bi­la is­prav­na, mi bi­smo ima­li vi­še raz­lo­ga za op­ti­mi­zam čak i od Nje­mač­ke u ko­joj je pro­da­ja po­ras­la 16,5 pos­to ili Fran­cu­ske sa 8 pos­to, a da i ne go­vo­ri­mo o Špa­njol­skoj u ko­joj je za­bi­lje­žen pad od 23,5 pos­to, Ita­li­je 20,7 pos­to i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je 11,5 pos­to... Ov­dje se ne­će­mo ba­vi­ti ti­me što taj za pre­mi­jer­ku ohra­bru­ju­ći po­da­tak stvar­no zna­či za zem­lju bez auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je, već što uis­ti­nu go­vo­re po­da­ci o tom spe­ci­fič­nom obli­ku po­troš­nje u sa­mo jed­nom mje­se­cu. Dok je u Nje­mač­koj i Fran­cu­skoj ri­ječ o broj­ka­ma ko­je se vr­te oko dvjes­to­ti­njak ti­su­ća no­vih auto­mo­bi­la mje­seč­no, u Hr­vat­skoj je pre­ma po­da­ci­ma agen­ci­je Pro­mo­ci­ja plus u si­ječ­nju pro­da­no 3315 no­vih auto­mo­bi­la – 714 vi­še ne­go lanj­skog si­ječ­nja! To je sa­mo 110 vo­zi­la (3,4 pos­to) vi­še ne­go u pro­sin­cu 2010. go­di­ne. Eto na čemu pred­sjed­ni­ca Vla­de cr­pi svoj op­ti­mi­zam. Broj­ku od 714 ku­pa­ca vi­še go­diš­nje po­op­ća­va ta­ko da iz nje iz­vla­či za­klju­čak ka­ko sto­ga 4,5 mi­li­ju­na Hr­va­ta ži­vi bo­lje.

Gra­do­na­čel­nik Đa­ko­va ku­pio tri

Na upit što nje­mu kao ugled­nom neo­vis­nom eko­no­mis­tu go­vo­ri po­da­tak o po­ras­tu pro­da­je auto­mo­bi­la u si­ječ­nju, dr. Dra­žen Ka­lo­gje­ra od­go­vo­rio nam je u jed­no­me da­hu: – Taj po­da­tak ni­je re­le­van­tan da se mo­že do­ni­je­ti za­klju­čak da bo­lje ži­vi­mo. To nam go­vo­ri sa­mo da je­dan sloj lju­di bo­lje ži­vi i da se­bi mo­že ku­pi­ti auto­mo­bil. Taj nam po­da­tak vi­še go­vo­ri o ras­lo­ja­va­nju druš­tva ne­go o po­di­za­nju ži­vot­nog stan­dar­da lju­di – ka­zao je dr. Ka­lo­gje­ra, a kao os­nov­no mje­ri­lo bo­lje­ga ži­vot­nog stan­dar­da iz­dvo­jio je sma­nje­nje bro­ja ne­za­pos­le­nih, rast pro­sječ­nih pla­ća i sva­kod­nev­ne po­troš­nje. Što pak po­da­tak o ras­tu pro­da­je vo­zi­la u si­ječ­nju zna­či oni­ma ko­ji bi od to­ga tre­ba­li ima­ti naj­ve­će ko­ris­ti te im uis­ti­nu da­va­ti na­du u bo­lje su­tra, pi­ta­li smo Želj­ka Sre­do­ju, di­rek­to­ra mar­ke­tin­ga Ope­la za Hr­vat­sku, Slo­ve­ni­ju i BiH: – Us­po­re­đi­va­nje si­ječ­nja ove sa si­ječ­njem proš­le go­di­ne no­si ri­zik pre­br­za za­klju­či­va­nja. Si­je­čanj 2010. bio je je­dan od naj­lo­ši­jih mje­se­ci, ako ne u po­vi­jes­ti a ono si­gur­no u po­s­ljed­njih 20 go­di­na i jas­no da se on­da is­ka­zu­je rast pro­da­je vo­zi­la – is­ti­če Sre­do­ja. Na­ime, pre­ma po­da­ci­ma agen­ci­je Pro­mo­ci­ja plus, u si­ječ­nju proš­le go­di­ne pro­dan je 2601 auto­mo­bil i to je dru­gi naj­go­ri mje­sec na­kon ko­lo­vo­za 2009. sa 2430 pro­da­nih vo­zi­la. Tog je mje­se­ca pro­da­ja pa­la 17 pos­to pre­ma mje­se­cu pri­je, čak 37,5 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.