U OR­GA­NI­ZA­CI­JI NE­MI­RA AME­RI­KAN­CI SU SE SLU­ŽI­LI NEV­LA­DI­NIM UDRU­GA­MA NA­TI­ONAL EN­DOWMENT FOR DE­MO­CRACY I FRE­EDOM HO­USE

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

je ra­no da­va­ti prog­no­ze. :: No, ne mo­že se za­ni­je­ka­ti da lju­di u tim dr­ža­va­ma ima­ju re­al­ne pro­ble­me. Si­ro­maš­tvo, pri­mje­ri­ce. Ne, ni­ka­ko. I upra­vo s tom či­nje­ni­com Wa­shin­g­ton ra­ču­na. No, ne­moj­mo za­bo­ra­vi­ti da glad­ni lju­di u pra­vi­lu ni­ka­da ne iz­ve­du us­pješ­nu re­vo­lu­ci­ju. Za tak­vo što po­treb­no je so­fis­ti­ci­ra­no uprav­lja­nje i us­mje­ra­va­nje. A to im je osi­gu­rao Wa­shin­g­ton. :: Vi­di­te li slič­nost iz­me­đu afrič­kih i onih ne­dav­nih re­vo­lu­ci­ja, po­put ru­ži­čas­te u Gru­zi­ji i na­ran­čas­te u Ukra­ji­ni? Pred­lo­žak je is­ti, ali ne sa­mo to. Čak su i ime­na is­ta – Kma­ra u Gru­zi­ji i Ke­faya u Egip­tu u pri­je­vo­du zna­če is­to – “dos­ta”. Što­vi­še, u sve su uklju­če­ne is­te nev­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je. :: Ka­ko će za­vr­ši­ti nes­ta­bil­nos­ti u sje­ver­noj Afri­ci? Te­ško je re­ći, još je ra­no za prog­no­ze. Wa­shin­g­ton za­sad vje­ru­je da je u pred­nos­ti. Još se ne mo­že zna­ti ho­će li ta­ko i os­ta­ti ili sli­je­di neo­če­ki­van pre­vrat. :: Što mis­li­te o Wi­kiLe­ak­su i nje­go­vu os­ni­va­ču Ju­li­anu Assan­geu? Uvje­ren sam da su Wi­ki­Le­aks osmis­li­le američke oba­vje­štaj­ne služ­be. Assan­ge za­ra­đu­je go­lem no­vac iz­i­gra­va­ju­ći mu­če­ni­ka i kri­ti­ča­ra es­ta­bli­šmen­ta, dok is­to­dob­no do­tu­ra di­plo­mat­ske de­pe­še jed­no­me od ka­me­na te­me­lja­ca ame­rič­kog es­ta­bli­šmen­ta, dnev­ni­ku New York Ti­mes, ka­ko bi oni od­lu­či­li što zas­lu­žu­je bi­ti objav­lje­no. Ka­ko su pro­fe­si­onal­ci iz oba­vje­štaj­ne bran­še već na­po­me­nu­li, Wi­ki­Le­aks sa­da mo­že bez problema pod­met­nu­ti bi­lo kak­vu de­pe­šu i tvr­di­ti da je služ­be­na i auten­tič­na. :: Što iš­či­ta­va­te iz Wi­kiLe­ak­so­vih do­ku­me­na­ta? Se­lek­tiv­no ih pu­šta­ju u jav­nost. Iza di­na­mi­ke sto­je raz­li­či­ti skri­ve­ni in­te­re­si SAD-a. :: Je li ame­rič­ki pred­sjed­nik Ba­rack Oba- ma is­pu­nio oče­ki­va­nja i po­t­vr­dio svoj slo­gan o no­voj na­di? Ap­so­lut­no ne. Ali, kad po­gle­da­te tko je fi­nan­ci­rao Oba­min us­pon, pos­ta­je vr­lo jas­no da je Oba­ma bio sa­mo plan ame­rič­kog es­ta­bli­šmen­ta da pre­ko nje­ga i pre­ko ri­je­či “no­va” i “na­da” is­pus­te bi­jes jav­nos­ti ko­ji se na­ku­pio ti­je­kom Bu­she­ve ere. Ame­ri­kan­ci ko­je poz­na­jem du­bo­ko su ra­zo­ča­ra­ni zbog to­ga što su da­li da ih za­ve­du Oba­mi­na re­to­ri­ka i nje­go­ve že­lje. :: Što če­ka ame­rič­ki do­lar? Je li SAD iz­i­šao iz kri­ze? Ne­ki iz­vje­šta­ji ka­žu da se eko­no­mi­ja iz­vuk­la iz cr­ve­ne zo­ne. SAD se ni­je ni pri­bli­žio opo­rav­ku, još je u kri­tič­noj zo­ni. Ma­ni­pu­li­ra­ju vla­di­nim sta­tis­ti­ka­ma ka­ko bi na taj na­čin po­ka­za­li da pos­to­ji la­ga­no po­bolj­ša­nje. Sa­daš­nje je sta­nje po­put ono­ga za Ve­li­ke de­pre­si­je 30-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća. Prava ne­za­pos­le­nost do­seg­nu­la je go­to­vo 23 pos­to i kri­za se iz da­na u dan pro­dub­lju­je. Po­gle­daj­te de­fi­cit i sve će vam bi­ti jas­no. :: Kak­va je bu­duć­nost eura? Ko­ris­ti li iko­me slab euro? Nje­mač­ka ima ko­ris­ti od sla­bog eura. No, kri­zu eura ini­ci­ra­li su Wall Stre­et i Wa­shin­g­ton ka­ko bi ti­me od­vra­ti­li po­zor­nost sa sla­bog do­la­ra. Ap­so­lut­no naj­go­ri slu­čaj pred­stav­lja­ju do­lar, ame­rič­ka eko­no­mi­ja i fe­de­ral­ni dug ko­ji eks­po­nen­ci­jal­no eks­plo­di­ra. :: Grč­ka eko­nom­ska kri­za la­ni je do­mi­ni­ra­la po­li­tič­kom i eko­nom­skom Eu­ro­pom. Je li ona uz­ro­ko­va­na či­nje­ni­com da su grč­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.