Ovo je naj­ve­ća ope­ra­ci­ja SAD-a od pa­da že­ljez­ne za­vje­se

Sve su or­ga­ni­zi­ra­li ame­rič­ki i bri­tan­ski špi­ju­ni te slo­bod­ni zi­da­ri

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Pred­lo­žak za ovak­vu smje­nu vlas­ti ra­zvio je Pen­ta­gon, američke oba­vje­štaj­ne služ­be i raz­li­či­ti trus­to­vi moz­go­va. Sve je po­če­lo još 1968. go­di­ne des­ta­bi­li­za­ci­jom fran­cu­skog pred­sjed­ni­ka De Ga­ul­lea. Ovo je pr­vi put još ot­ka­ko su u Is­toč­noj Eu­ro­pi pa­da­li ko­mu­nis­tič­ki re­ži­mi da Sje­di­nje­ne Američke Dr­ža­ve ini­ci­ra­ju is­to­dob­ne ope­ra­ci­je u ne­ko­li­ko dr­ža­va. To je stra­te­gi­ja ro­đe­na iz oča­ja i ne bez po­pri­lič­nih ri­zi­ka za Pen­ta­gon i za du­go­roč­ne in­te­re­se ban­ka­ra s Wall Stre­eta. Kak­ve će bi­ti po­s­lje­di­ce za lju­de iz sje­ver­ne Afri­ke i s Bli­skog is­to­ka, još ni­je jas­no. Me­đu­tim, jas­ne su glav­ne cr­te američke stra­te­gi­je za tu re­gi­ju. Nit­ko ne os­po­ra­va pat­nju lju­di u Ka­iru, ali nit­ko ne mo­že ne re­agi­ra­ti ne eks­plo­zi­ju ci­je­na na bur­za­ma hra­ne u Chi­ca­gu i New Yor­ku. Egi­pat je naj­ve­ći uvoz­nik ži­ta­ri­ca u svi­je­tu i naj­vi­še uvo­zi iz Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va. U sa­mo šest mje­se­ci 2010. go­di­ne nji­hov je uvoz po­ras­tao zas­tra­šu­ju­ćih 74 pos­to, a in­fla­ci­ja je do­seg­nu­la 30 pos­to. To se ne mo­že ig­no­ri­ra­ti. Ame­rič­ki sce­na­rij za Egi­pat ja­san je po­put hol­lywo­od­skih fil­mo­va. Ma­se s in­ter­ne­ta iz­mi­je­ša­le su se s Mus­li­man­skim brat­stvom i ame­rič­kim obavještajcima. U glav­noj ulo­zi po­jav­lju­je se do­bit­nik No­be­lo­ve na­gra­de ko­ji, prik­lad­no, ru­ko­vo­di svim opo­zi­cij­skim ak­ci­ja­ma da bi se sta­ri re­žim pre­obra­zio u sa­mo­pro­gla­še­nu no­vo­egi­pat­sku li­be­ral­nu de­mo­kra­ci­ju. Bez ob­zi­ra na to ko­li­ko Oba­mi­na Bi­je­la ku­ća ili Clin­to­ni­čin Sta­te De­part­ment že­lje­li pre­vra­te prikazati spon­ta­ni­ma, oni to ni­su. Or­ga­ni­zi­ra­ni su po uzo­ru na vi­so­ko­teh­no­lo­šku re­vo­lu­ci­ju ukra­jin­skog sti­la. Sve su bi­le in­ter­net­ski umre­že­ne, pr­vo s omla­di­nom i Mo­ha­me­dom ElBa­ra­de­ijem pa on­da sa za­bra­nje­nim i mut­nim Mus­li­man­skim brat­stvom. Na kra­ju, oči­te su i nji­ho­ve ve­ze s bri­tan­skim i ame­rič­kim oba­vje­štaj­nim služ­ba­ma te sa slo­bod­nim zi­da­ri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.