Fa­ce­bo­ok Ibra­him do­bi­la je ime po sa­vez­ni­ku re­vo­lu­ci­je

U ne­ko­li­ko tje­da­na broj ko­ris­ni­ka druš­tve­nih mre­ža u Egip­tu na­ras­tao je na pet mi­li­ju­na, a in­ter­net­ska re­vo­lu­ci­ja ši­ri se Afri­kom po­put po­ža­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Fa­ce­bo­ok Ja­mal Ibra­him dje­voj­či­ca je ro­đe­na pri­je ne­ko­li­ko da­na, usred re­vo­lu­ci­je. Mo­gu­ćem za­dir­ki­va­nju vrš­nja­ka jed­nog će da­na za­si­gur­no do­sko­či­ti po­nos što je nje­zi­nu ime­nu ku­mo­vao naj­ja­či sa­vez­nik Mu­ba­ra­ko­vih ulič­nih opo­ne­na­ta – druš­tve­na mre­ža. Pre­ma pi­sa­nju naj­ve­ćeg egi­pat­skog dnev­ni­ka “Al-Ahram”, sil­no je po­no­san i nje­zin otac Ja­mal ko­ji je na­dje­nuv­ši joj to ime že­lio za­hva­li­ti naj­poz­na­ti­joj druš­tve­noj mre­ži na po­mo­ći pri or­ga­ni­za­ci­ji prosvjeda u uvje­ti­ma in­for­ma­tiv­ne blo­ka­de. “Ma­la Fa­ce­bo­ok Ibra­him i nje­zi­na obi­telj, ko­ja se oku­pi­la oko no­vo­ro­đen­če­ta da bi is­ka­za­la po­dr­šku re­vo­lu­ci­ji što je za­po­če­la upra­vo na Fa­ce­bo­oku, do­bi­la je mno­go pok­lo­na od ro­đa­ka odu­šev­lje­nih nje­nim do­la­skom na svi­jet i no­vim ime­nom ko­je je šo­ki­ra­lo ci­je­li svi­jet”, pi­še “Al-Ahram”. Ni naj­ma­nje, za­si­gur­no, ni­su šo­ki­ra­ni pro­s­vjed­ni­ci i oni ko­ji su ih mo­bi­li­zi­ra­li za iz­la­zak na kair­ski trg Ta­hrir. Stu­dent No­our Ra­ma­dan ova­ko je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.