UBO­JI­CE U ŠTIK­LA­MA

Prem­da pos­to­je sto­ti­ne svje­do­ka nji­ho­ve JE­ZI­VE OKRUT­NOS­TI I ZLO­ČI­NA, one i da­lje še­ću slo­bod­ne, pa čak i su­de dru­gi­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

UTu­ži­telj­stvu BiH pos­to­je odre­đe­ni pred­me­ti ko­ji se od­no­se na oso­be žen­sko­ga spo­la osum­nji­če­ne za rat­ne zlo­či­ne. Do danas u Tu­ži­telj­stvu ni­je po­dig­nu­ta ni­jed­na op­tuž­ni­ca pro­tiv že­ne zbog rat­nog zlo­či­na. Ne­ki su od pred­me­ta u ra­du, pa se mo­že oče­ki­va­ti da ne­ke op­tuž­ni­ce bu­du po­dig­nu­te u bu­duć­nos­ti.” Re­kao nam je to Bo­ris Gru­be­šić, ru­ko­vo­di­telj Odje­la za od­no­se s jav­noš­ću Tu­ži­telj­stva Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, ne­iz­rav­no po­t­vr­div­ši oprav­da­nost sum­nji žr­ta­va i jav­nos­ti da će se na va­gi prava i prav­de usko­ro na­ći pri­pad­ni­ce njež­ni­jeg spo­la ko­je su osum­nji­če­ne za su­ro­vost, uboj­stva i zlo­či­ne po­či­nje­ne u ra­tu. Ali, is­to ta­ko bez­na­đe onih že­na s to­ga po­pi­sa ko­je su ne­vi­ne ili kri­vo op­tu­že­ne, pa niz go­di­na pro­živ­lja­va­ju ži- vot­ne dra­me. BIRN BiH, dio Bal­kan­ske is­tra­ži­vač­ke re­gi­onal­ne mre­že, ko­ja dje­lu­je u šest ze­ma­lja ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe sa za­jed­nič­kim ci­ljem pro­mo­vi­ra­nja ak­tiv­nog su­dje­lo­va­nja me­di­ja u ci­je­loj re­gi­ji, tvr­di da se sa­mo u če­ti­ri od 17 tu­ži­telj­sta­va vo­de tak­ve is­tra­ge pro­tiv če­tr­de­se­tak že­na.

Za­što me uz­ne­mi­ra­va­te?!

Za rat­ne zlo­či­ne po­či­nje­ne u BiH su­di­lo se je­di­no Bi­lja­ni Plav­šić, biv­šoj pred­sjed­ni­ci Re­pu­bli­ke Sr­p­ske, ko­ju je Ha­aški sud na­kon priz­na­nja kriv­nje 2003. osu­dio na 11 go­di­na za­tvo­ra zbog su­dje­lo­va­nja u kam­pa­nji pro­go­na i uboj­stva ti­su­ća lju­di. Na slo­bo­di je od lis­to­pa­da 2009. go­di­ne, na­kon od­s­lu­že­ne dvi­je tre­ći­ne kaz­ne. Sut­ki­nja Dra­ga­na Đe­rić-Ce­ro­vić od 2. ožuj­ka 2010. di­je­li prav­du u Op­ćin­skom su­du u Ve­li­koj Kla­du­ši, u skla­du s od­lu­kom Vi­so­kog sud­skog i tu­ži­lač­kog vi­je­ća (VSTV) BiH. An­ga­ži­ra­na je na rje­ša­va­nju pred­me- ta u iz­vr­š­nom pos­tup­ku. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma udru­ge “Že­na – žr­tva ra­ta”, ta biv­ša prav­ni­ca i po­rat­na di­rek­to­ri­ca po­du­ze­ća “Ter­pen­tin” među naj­poz­na­ti­jim je že­na­ma rat­nim zlo­čin­ci­ma u Vi­še­gra­du. Svje­do­ci je te­re­te da je ubi­la pr­vu su­sje­du Se­hi­ju Zu­kić te da je po­ve­za­na s nes­tan­kom nje­zi­ne ma­lo­ljet­ne dje­ce i maj­ke! To, na­vod­no, is­tra­žu­je i Dr­žav­na agen­ci­ja za is­tra­ge i za­šti­tu (SI­PA). Za­nim­lji­vo je da to VSTV ni­je raz­ma­trao. – Ne­mam vi­še što o to­me re­ći, imam pre­vi­še pos­la i ne mo­gu se ba­vi­ti glu­pos­ti­ma – rek­la nam je krat­ko sut­ki­nja, do­dav­ši da je taj pro­blem ko­ji je pra­ti od ra­ta i po­ra­ća “ri­je­ši­la na svoj na­čin”. Nje­zi­na biv­ša su­sje­da Ba­ki­ra Ha­se­čić ka­že nam da je Đe­rić-Ce­ro­vić, su­sje­da ko­ju poz­na­je od­ma­le­na, u lip­nju 1992. u uni­for­mi pu­ca­la auto­mat­skom pu­škom po boš­njač­kim ku­ća­ma, na­kon što je nje­zin otac po­gi­nuo u su­ko­bu s Ar­mi­jom BiH. I on je to či­nio, a pu­cao je i na Ba­ki­ru, tvr­di ona, te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.