GLAV­NOM RA­ČU­NO­VO­ĐI MEDELLINSKOG KAR­TE­LA RO­BER­TU ES­CO­BA­RU GAVIRIJI KROZ RU­KE JE PROŠ­LO 26 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - pi­še ::::: KRE­ŠO RA­GUŽ sli­ke ::::: ZO­RAN MA­RI­NO­VIĆ/PHOTODOX

Je l’ vi­diš ovu sli­ku? Vi­dim. A je l’ vi­diš ru­pu u njoj? Vi­dim. Po­mak­ni sli­ku, go­to­vo mi je za­po­vje­dio. Je l’ sad vi­diš ovu ru­pu u zi­du? Jas­no da vi­dim, od­go­vo­rim mu iz­ner­vi­ran. E to je ru­pa od me­ta­ka ko­jim je kar­tel iz Ca­li­ja za­suo obi­telj Es­co­bar, ali ni­je­dan nas ni­je po­go­dio – ka­že mi po­nos­no kao da se ova puc­nja­va, ne­us­pje­li aten­tat, što li, do­go­dio proš­log tjed­na. A ni­je. Bi­lo je to pri­je vi­še od 20 go­di­na. Na ovaj na­čin ia­ko danas sli­je­pi sta­rac ko­ji je na­kon ni­za go­di­na pro­ve­de­nih iza re­še­ta­ka slo­bo­du po­nov­no oću­tio tek ne­dav­no, pred­sta­vio nam se agre­siv­no i sa­mo­do­pad­no. Na­di­mak Med­vjed, bez ob­zi­ra na krh­ku gra­đu, još uvi­jek mu pris­ta­je. Nje­mu, ra­ču­no­vo­đi. Čo­vje­ku zdes­na ne­ka­daš­njem ve­li­kom še­fu. Naj­ve­ćem. Ru­ku nam usred svo­je vi­le, ov­dje u Medellinu u Ko­lum­bi­ji, upra­vo pru­ža Ro­ber­to Es­co­bar Ga­vi­ria. Brat po­koj­nog “kra­lja ko­ka­ina” Pa­bla Es­co­ba­ra. No­vi­nar sla­bog že­lu­ca, pro­ma­šio je pro­fe­si­ju. Dak­le nas­tav­lja­mo... tek će­mo se mo­ra­ti na­vik­nu­ti na še­ret­ski pod­smi­jeh ko­jim skri­va is­ti­nu. Ro­ber­to Es­co­bar, dvi­je go­di­ne sta­ri­ji brat naj­moć­ni­jeg i naj­bo­ga­ti­jeg kri­mi­nal­ca ko­ji je ika­da ži­vio (ma­ga­zin For­bes je Pa­bla 1989. smjes­tio na 7. mjes­to svo­je ljes­tvi­ce naj­bo­ga­ti­jih lju­di na pla­ne­tu i pri­tom po­gri­je­šio na­vev­ši da je te­žak sa­mo 9 mi­li­jar­di do­la­ra) ti­je­kom 70-ih i 80-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća bio je glav­ni knji­go­vo­đa kar­te­la iz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.