Osječ­ke mu­le. Obič­ne mu­le

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

– Svi zna­ju či­me su se ba­vi­li Pa­blo i kar­tel. To je jas­no, ali ne smi­je se za­bo­ra­vi­ti ni nje­go­va hu­ma­ni­tar­na no­ta... – us­tra­je u pre­pri­ča­va­nju svo­je knji­ge ko­jom je bra­ta ne­us­pješ­no po­ku­šao pre­do­či­ti fi­lan­tro­pom, oso­bom go­to­vo bez ma­ne. E sad, i Hitler je vo­lio pse, ali ga to ne či­ni bo­ljim čo­vje­kom. Pa­blo Es­co­bar kri­mi­na­lom se po­čeo ba­vi­ti još kao ti­nej­džer. Pr­vo je krao nad­grob­ne spo­me­ni­ke, za­tim auto­mo­bi­le, pa no­vac. Sre­di­nom 70-ih ubio je ta­daš­njeg ko­ka­in­skog kra­lja Fa­bi­ja Res­tre­pa i pre­uzeo Me­del­lin. Os­ta­lo je po­vi­jest ko­ju je, po­seb­no ka­da je ame­rič­ko tr­ži­šte ko­ka­ina po­sri­je­di, na­pi­sao u su­rad­nji s Car­lo­som Leh­de­rom i Georgeom Jun­gom – or­ga­ni­za­to­ri­ma tran­s­por­ta sjaj­no opi­sa­ni­ma u fil­mu The Blow. Ka­da je “Amerika po­če­la šmr­ka­ti”, po­sao je pro­c­vje­tao. – Ia­ko osob­no ni­sam vi­še od jed­nom u ži­vo­tu vi­dio dro­gu, ci­je­lo to vri­je­me bi sam za­du­žen za no­vac. A nov­ca je bi­lo sve vi­še i vi­še. Pro­ci­je­nio sam da sam u tim go­di­na­ma iz­bro­jio iz­me­đu 25 i 26 mi­li­jar­di do­la­ra u go­to­vi­ni. Po­ne­kad nam se ne bi da­lo bro­ji­ti pa smo no­vac va­ga­li. Po­gle­da­li bi­smo je­su Ka­ko smo do Ro­ber­ta Es­co­ba­ra doš­li sa­mo de­se­tak da­na na­kon po­sje­ta Do­ma­go­ju To­ble­ru i Mir­ku No­va­ko­vi­ću, osječ­kim mla­di­ći­ma ko­ji su za­vr­ši­li u pa­ra­gvaj­skom za­tvo­ru zbog šver­ca ko­ka­ina, Ra­ču­no­vo­đu smo mo­ra­li upi­ta­ti i što mis­li o njima. Osječ­ke mu­le? – Mu­le, ka­že­te. Bi­jel­ci iz Eu­ro­pe? Od dva­de­se­tak go­di­na? – Da, stvar­no... mu­le – bio je pri­lič­no ja­san. li sve nov­ča­ni­ce sto­ti­ce i, ako bi bi­lo ta­ko, zna­li smo da vre­ća od mi­li­jun do­la­ra te­ži oko 9,8 ki­la. Ta­ko bi­smo va­ga­li mi­li­jun po mi­li­jun. Pos­li­je se po­ja­vio pro­blem jer vi­še ni­smo ima­li do­volj­no pros­to­ra za spre­ma­nje nov­ca. Ima­li smo skla­di­šta, za­ko­pa­va­li smo ga u zem­lju... naj­ma­nje je bi­lo u ban­ka­ma ia­ko je i u njima bi­lo ja­ko pu­no – objaš­nja­va svo­ju ma­te­ma­ti­ku.

Ni­su se osve­ći­va­li na ko­nji­ma

– Re­ci­mo, u ovom Pa­blo­vu sto­lu (po­ka­že nam da sjed­ne­mo za nje­ga te od­mah za­tim otvo­ri dva taj­na pre­tin­ca) uvi­jek je bi­lo dva mi­li­ju­na do­la­ra. Već sam na­pi­sao u svo­joj knji­zi da smo mje­seč­no tro­ši­li 2500 do­la­ra sa­mo na gu­mi­ce za za­ma­ta­nje sno­po­va. De­set pos­to sveg nov­ca una­pri­jed smo ot­pi­si­va­li jer smo zna­li da će ga u skla­di­šti­ma po­jes­ti šta­ko­ri ili uni­šti­ti vla­ga. Ima­li smo pu­no i pu­no smo ula­ga­li u le­gal­ne pos­lo­ve te na pod­mi­ći­va­nje svih ko­je je tre­ba­lo pot­ku­pi­ti. Mno­gi od tih lju­di i danas me se boje... Na tom po­pi­su naš­li su se po­li­ti­ča­ri, do­ma­ći, ali i oni iz Su­ri­na­ma, s Ba­ha­ma, gdje su deč­ki ima­li avi­on­ske pis­te za od- la­zak ma­lih avi­ona u SAD, iz Ni­zo­zem­ske, či­je smo pu­tov­ni­ce svi mi ima­li... A da su me­del­lin­ski dje­ča­ci zna­li i uži­va­ti u ži­vo­tu, u to sum­nje ne­ma. Kao ne­ka­daš­nji bi­cik­lis­tič­ki re­pre­zen­ta­ti­vac Ko­lum­bi­je Ro­ber­to je od bra­ta do­bio poz­la­će­ni bi­cikl. Vi­le i ima­nja, po­put naj­poz­na­ti­jih Na­po­les i Mo­na­co, bi­le su pu­ne ži­ra­fa i slo­no­va, la­vo­va i le­opar­da. Pa­blo je vo­lio ski­ja­ti na vo­di pa si je sa­gra­dio umjet­no je­ze­ro. Uni­kat­ni auti i mo­to­cik­li bi­li su im strast. Kao i avi­oni te he­li­kop­te­ri. Što za šverc, a što za čis­ti gušt. Ro­ber­to nas je za­tim odveo u ga­ra­žu i do­pus­tio nam da sjed­ne­mo na Pa­blov Har­ley Da­vid­son (dr­ža­va mu po­la­ko vra­ća odu­ze­tu imo­vi­nu i ka­že da se sva­ki dan bo­ri za još po­ne­ku sit­ni­cu). – Ka­da imaš nov­ca ko­li­ko smo mi ima­li, od­go­vor “ne” ne priz­na­ješ pa i da ti ga upu­ti sam Bog. Htje­li smo upoz­na­ti Fran­ka Si­na­tru pa smo pla­ti­li ka­ko bi se to i do­go­di­lo. Bi­lo je tu i poz­na­tih glu­mi­ca, mo­de­la... ha­ha­ha. Na kra­ju sam se jed­nom od njih i ože­nio – po­hva­lio se. No, ta­da su za njih, u 80-im go­di­na­ma, po-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.