KRA­LJE­VI DI­JE­LE STRAH

SA­UDIJ­SKI KRALJ VRA­TIO SE S LI­JE­ČE­NJA I OD­MAH UGOS­TIO SU­SJE­DA

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page -

Sa­udij­ski kralj Ab­dul­lah vra­tio se u sri­je­du u Sa­udij­sku Ara­bi­ju s ope­ra­ci­je kra­ljež­ni­ce u New Yor­ku. Mnoš­tvo mu je pri­re­di­lo ve­li­čans­tven do­ček, uz zas­ta­vi­ce i bi­je­le go­lu­bo­ve, ka­ko i do­li­či s ob­zi­rom na to da im se omiljeni 86-go­diš­nji kralj po­nov­no vra­tio ia­ko se pot­kraj pro­sin­ca pro­ni­je­la vi­jest da je umro u bol­ni­ci. Iz zem­lje je oti­šao još u stu­de­nom, a pos­li­je SAD-a krat­ko je bo­ra­vio na do­dat­nim li­ječ­nič­kim tret­ma­ni­ma i u ne­mir­nom Ma­ro­ku. Od­mah na­kon sli­je­ta­nja imao je bo­gat ras­po­red – red fr­ke, red obe­ća­nja. Po­sje­tio ga je od­mah su­sjed, ba­hre­in­ski kralj Ha­mad bin Isa Al Kha­li­fa, ka­ko bi mu se po­ža­lio na si­tu­aci­ju u svo­joj kra­lje­vi­ni, ko­ju već da­ni­ma ugro­ža­va­ju pro­s­vje­di, pa su po­tom dvojica vla­da­ra raz­ma­tra­la ka­ko smi­ri­ti pro­s­vjed­ni­ke, od­nos­no ho­će li im gla­ve do­ći ši­ji­ti. I pri­je su se u po­vi­jes­ti bu­ne ši­jit­skog sta­nov­niš­tva u Ba­hre­inu pre­li- je­va­le i među ši­ji­te po­gra­nič­nog po­dru­čja u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji. Ma­na­ma i njen Trg bi­se­ra sa­mo su če­ti­ri sa­ta uda­lje­ni od Riya­da. Kralj bo­ga­te Sa­udij­ske Ara­bi­je is­tu­pio je is­tog da­na s obe­ća­nji­ma. Ona se, na­rav­no, ne ti­ču po­li­tič­kih slo­bo­da, već ma­te­ri­jal­ne do­bro­bi­ti sta­nov­niš­tva. Kralj je obe­ćao da će grad­nju sta­no­va po­mo­ći s do­dat­nih go­to­vo 11 mi­li­jar­di do­la­ra te naj­a­vio fon­do­ve za obra­zo­va­nje i so­ci­jal­ne služ­be. Na­re­dio je otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta, a za­pos­le­ni­ci­ma dr­žav­nih služ­bi dao 15-pos­tot­ni do­da­tak na pla­ću zbog po­ras­lih tro­ško­va ži­vo­ta. Ukup­na inves­ti­ci­ja je oko 36 mi­li­jar­di do­la­ra. I u Sa­udij­skoj Ara­bi­ji pos­to­je svi uvje­ti za us­ta­nak. Osim dras­tič­nog manj­ka po­li­tič­kih slo­bo­da, po­seb­no za žen­sku po­pu­la­ci­ju, ukup­na sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti je 2009. go­di­ne bi­la 11 pos­to, ali je među mla­di­ma u do­bi od 20 do 40 go­di­na ona čak 43 pos­to.

go­lub ice Ho­će li ni­ti za­mi­je pri­ruč no oruž­je ?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.