Bra­zil­ska fu­tu­ra­ma: pri­je­voz u Sao Pa­ulu tak­si-he­li­kop­te­rom

U 20-mi­li­jun­skom Sao Pa­ulu gu­žve su to­li­ke da ko­lo­ne auto­mo­bi­la do­se­žu i 200 km! Grad za­to ima 240 he­li­pa­do­va i 80.000 le­to­va u go­di­ni

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - (Z. Vi­tas)

Sao Pa­ulo za­do­vo­lja­va de­fi­ni­ci­ju me­ga­lo­po­li­sa u sva­kom smis­lu te ri­je­či. Ima 20 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka i oko šest mi­li­ju­na vo­zi­la u svo­jem ši­rem po­dru­čju. U us­po­red­bi s dru­gim gra­do­vi­ma s po­djed­na­ko broj­nom po­pu­la­ci­jom, ovaj bra­zil­ski ve­le­grad zbog po­naj­pri­je broj­nih ne­bo­de­ra to­li­ko sta­nov­ni­ka “dr­ži” na tros­tru­ko ma­njoj po­vr­ši­ni. Me­đu­tim, ta­ko ve­li­ka kon­cen­tra­ci­ja sta­nov­niš­tva iz­a­zi­va pro­met­ne gu­žve kak­vih ne­ma nig­dje u svi­je­tu. Če­po­vi na ave­ni­ja­ma Sao Pa­ula pro­te­žu se do ne­vje­ro­jat­nih 200 ki­lo­me­ta­ra pa je to po­tak­lo ra­zvoj no­ve gos­po­dar­ske, go­to­vo fu­tu­ris­tič­ke gra­ne. Bo­ga­ti­ji sta­nov­ni­ci Sao Pa­ula grad­ske gu­žve svla­da­va­ju – he­li­kop­te­rom. Kao tak­si-pri­je­voz danas se u Sao Pa­ulu upo­treb­lja­va 500 he­li­kop­te­ra kojima uprav­lja 900 vi­so­ko­obu­če­nih pi­lo­ta ko­ji u go­di­ni oba­ve oko 80.000 le­to­va s ne­kog od 240 he­li­pa­do­va (New York ih ima sa­mo de­set!). Za su­dje­lo­va­nje u ovoj svo­je­vr­s­noj fu­tu­ra­mi do­bro su i pla­će­ni – u tom se pos­lu mo­že za­ra­di­ti i do 100.000 do­la­ra u go­di­ni. Ko­li­ko je to is­pla­tiv po­sao go­vo­ri i ci­je­na na­ba­ve po­je­di­nog he­li­kop­te­ra ko­ja je iz­me­đu 175.000 za ka­kav dvo­sjed pa čak do šest mi­li­ju­na do­la­ra za ne­ki luk­suz­ni­ji he­li­kop­ter. Ci­je­na je vož­nje iz­me­đu 350 i če­ti­ri ti­su­će do­la­ra na sat, opet ovis­no o vr­sti he­li­kop­te­ra ko­jim se vo­zi­te. Po­seb­na je za­nim­lji­vost da jed­na od he­li­kop­ter­skih kom­pa­ni­ja za­poš­lja­va is­klju­či­vo že­ne ko­je njo­me i uprav­lja­ju. Si­gur­nost tak­va pri­je­vo­za u ve­le­gra­du s vi­so­kom sto­pom kri­mi­na­la ta­ko­đer je ve­li­ka pred­nost, a tu­ris­tič­ke mo­guć­nos­ti na­me­ću se sa­me po se­bi. Ov­dje he­li­kop­ter vi­še ni­je sa­mo luk­suz, ne­go je po­tre­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.