Su­đe­nje di­rek­to­ri­ma ugro­zi­lo spa­ja­nje Por­s­c­hea i VW-a

Dvojica di­rek­to­ra Por­s­c­hea op­tu­že­na zbog mal­ver­za­ci­ja Vje­ro­jat­nost spa­ja­nja u ovoj go­di­ni sma­nje­na sa 70 na 50%

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - A. Man­dir/VLM)

Naj­av­lje­no sko­ro spa­ja­nje auto­mo­bil­skih di­vo­va Por­s­c­hea i Vol­k­swa­ge­na u oz­bilj­noj je opas­nos­ti zbog odu­lje­nja sud­skog spo­ra ko­ji se vo­di pro­tiv dvo­ji­ce biv­ših iz­vr­š­nih di­rek­to­ra Por­s­c­hea. – Vje­ro­jat­nost da će se kom­pa­ni­je spo­ji­ti u ovoj go­di­ni sma­nje­na je sa 70 na 50 pos­to. Bu­de li znat­ni­jeg od­ga­đa­nja u pos­tup­ku, pre­ma pro­cje­ni upra­ve, pos­ta­je vje­ro­jat­no da se kom­pa­ni­je uop­će ne­će spo­ji­ti – pri­op­ći­li su iz Por­s­c­hea. Biv­ši iz­vr­š­ni di­rek­tor Por­s­c­hea Wen­de­lin Wi­ede­king i nje­gov šef fi­nan­ci­ja Hol­ger Här­ter op­tu­že­ni su zbog fi­nan­cij­skih mal­ver­za­ci­ja ka­da su po­ku­ša­li pre­uze­ti Vol­k­swa­gen. Te­re­te se da su ma­ni­pu­la­ci­jom po­ku­ša­li pos­ti­ći po­volj­ni­je uvje­te u pre­uzi­ma­nju naj­ve­će nje­mač­ke auto­mo­bil­ske kom­pa­ni­je VW. Bor­ba za pre­uzi­ma­nje iz­me­đu Por­s­c­hae i Vol­k­swa­ge­na po­če­la je još u ruj­nu 2007. Du­go je vre­me­na znat­no ma­nji pro­izvo­đač sport­skih auto­mo­bi­la Por­s­c­he iz­gle­dao kao si­gur­ni po­bjed­nik ko­ji je smje­rao na 74% udje­la u VW-a. Me­đu­tim, gos­po­dar­ska kri­za stu­bo­kom je okre­nu­la pri­ču ta­ko da je lo­vi­na VW pos­tao lo­vac na Por­s­c­he. Ta­ko je VW iz Wol­f­sbur­ga već osi­gu­rao 49,9 pos­to udje­la u Por­s­c­heu iz Stut­t­gar­ta. (

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.