Naj­ma­nji kom­pju­tor u oči­ma obo­lje­lih od gla­uko­ma

Kom­pju­tor je ve­li­či­ne koc­ke s bri­dom du­ži­ne je­dan mi­li­me­tar...

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - (M. Še­rić)

Naj­ma­nji pro­izve­de­ni kom­pju­tor ve­lik je kao mi­ni­ja­tur­no ti­ska­no slovo, a ci­je­la na­pra­va ima oblik koc­ke s bri­do­vi­ma od 1 mi­li­me­tra. Ri­ječ je o pro­to­ti­pu kom­pju­to­ra ko­ji će se ugra­đi­va­ti u oči obo­lje­lih od gla­uko­ma, a glav­na funk­ci­ja bit će mu mje­re­nje oč­nog tla­ka te pro­ce­su­ira­nje po­da­ta­ka i nji­ho­vo be­žič­no sla­nje u dru­go ra­ču­na­lo. Da­vid Bla­auw, pro­fe­sor ra­ču­nal­nih zna­nos­ti sa Sve­uči­li­šta Mic­hi­gan, ko­ji ra­di na pro­to­ti­pu ovo­ga mi­ni­ja­tur­nog kom­pju­to­ra, ka­že da će u bu­duć­nos­ti tak­vi ure­đa­ji ima­ti važ­nu ulo­gu jer će mo­ći pra­ti­ti raz­ne dru­ge pro­ce­se u na­šem ti­je­lu, ali i u sta­no­vi­ma, zgra­da­ma i oko­li­šu. Znans­tve­ni­ci ko­ji su pro­jek­ti­ra­li ovaj kom­pju­tor u si­ćuš­nu koc­ki­cu sta­vi­li su mi­kro­pro­ce­sor, mje­rač oč­nog tla­ka, me­mo­ri­ju, ba­te­ri­ju deb­lji­ne film­ske vrp­ce, so­lar­nu će­li­ju, be­žič­ni ra­dio i oda­ši­ljač s an­te­nom. On bi tre­bao po­mo­ći pa­ci­jen­ti­ma ko­ji bo­lu­ju od gla­uko­ma, bo­les­ti ko­ja vo­di slje­po­ći, u re­do­vi­tom pra­će­nju oč­nog tla­ka ka­ko bi se mo­glo pra­vo­dob­no re­agi­ra­ti li­je­ko­vi­ma. Kom­pju­tor tlak mje­ri sva­kih 15 mi­nu­ta, a za sva­ko mje­re­nje troši 5,3 na­no­va­ta stru­je. Da bi ba­te­ri­ja bi­la stal­no pu­na, pa­ci­jent mo­ra sva­ki dan bi­ti je­dan i pol sat u kon­tak­tu sa Sun­če­vom svje­tlos­ti ili 10 sa­ti pod umjet­nom ra­s­vje­tom. U me­mo­ri­ji se mo­gu po­hra­ni­ti po­da­ci ci­je­lo­ga tjed­na mje­re­nja. U ko­mer­ci­jal­nu upo­tre­bu ovaj je­dins­tve­ni kom­pju­tor mo­gao bi ući za ne­ko­li­ko go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.