No­vi­te­ti u NSK-u

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - (D. Derk)

Da je Na­ci­onal­na i sve­uči­liš­na knjiž­ni­ca riz­ni­ca hr­vat­ske, i to ne sa­mo pi­sa­ne ba­šti­ne, svje­do­či i iz­da­nje u ko­jem su na­bro­je­ni svi no­vi­te­ti ko­je je NSK ku­pio ili do­bio proš­le go­di­ne. La­ni je ta­ko NSK ot­ku­pio ili do­bio osob­ne ru­ko­pis­ne os­tav­šti­ne An­te Ci­li­ge, To­mis­la­va Ja­ki­ća, Kal­ma­na Me­sa­ri­ća, Mi­ros­la­va Bran­d­ta, ali i Mi­ros­la­va Kra­lje­vi­ća i Ves­ne Pa­run te Ive Pi­la­ra. Knjiž­ni­ca ko­ju je če­ti­ri go­di­ne vo­dio Ti­ho­mil Ma­š­tro­vić bo­ga­ti­ja je i za Evan­ge­lis­ta­ri­um Mar­ka Ma­ru­li­ća iz 1516. go­di­ne, ali i dva­de­set i če­ti­ri ba­kro­re­za Ši­ben­ča­ni­na Martina Ro­te Ko­lu­ni­ća s pri­ka­zi­ma rim­skih ca­re­va ko­je je objav­lje­no 1570. u Ri­mu. Tu je i knji­ga rim­skog je­zi­kos­lov­ca Mar­ka Va­le­ri­ja Pro­ba ko­ju je u Bres­ci 1486. otis­nuo Las­to­vac Do­brić Do­bri­će­vić. Među pri­no­va­ma u zna­čaj­noj Gra­fič­koj zbir­ci is­ti­če se do­na­ci­ja sli­ka­ra Slav­ka Šo­ha­ja sa 77 cr­te­ža for­ma­ta, ali i ba­kro­rez Po­s­ljed­nji sud spo­me­nu­tog Ro­te Ko­lu­ni­ća, cr­tež tušem Mi­ros­la­va Kra­lje­vi­ća, pas­tel Mi­li­vo­ja Uz­le­ca te dje­la Au­era, Ko­pa­ča, Her­ma­na, Var­la­ja, Fi­la­kov­ca, Vi­do­vi­ća i Kni­fe­ra. NSK ni­je za­bo­ra­vio ni Do­mo­vin­ski rat pa je do­šao u po­sjed zbir­ke rat­nih pla­ka­ta. Na­bav­lje­ni su i vri­jed­ni zem­ljo­vi­di i atla­si, dio os­tav­šti­ne glaz­be­ni­ka Bo­ži­da­ra Ši­ro­le, ot­kup­lje­na je 161 še­lak gra­mo­fon­ska plo­ča na 78 okre­ta­ja iz pr­ve po­lo­vi­ce proš­log sto­lje­ća, a Raj­ka Ma­zzo­ni-Do­bro­nić da­ro­va­la je dvi­je har­fe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.