Čo­vjek u pla­vo­me, pri­pi­je­nom i pot­pu­no raz­go­li­ćen

Zol­tan Nagy u se­ri­ji fo­to­gra­fi­ja ko­ris­ti ton­ske gra­da­ci­je bo­ja Osob­ni pros­to­ri Ire­ne Škri­njar mjes­ta su sa­vr­še­ne in­ti­me

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Front Page - (D. Jen­drić)

Grad­ska Ga­le­ri­ja Fon­ti­cus u Grož­nja­nu pred­stav­lja dvo­je umjet­ni­ka sa spe­ci­fič­nim ra­do­vi­ma. Pul­ski umjet­nik Zol­tan Nagy u svom cik­lu­su “Ec­ce Ho­mo” sni­mio je, ka­ko ka­že vo­di­telj ga­le­ri­je Eu­gen Bor­kof­sky, tri se­ri­je fo­to­gra­fi­ja. U jed­noj cje­li­ni su fo­to­graf­ski ra­do­vi s mo­ti­vom čo­vje­ka u bi­je­loj ku­ku­lji­ci uro­nje­nog u pla­vu svje­tlost. Dru­ga se­ri­ja su lju­di u tam­nom kos­ti­mu pri­ljub­lje­nom uz ko­žu, a tre­ći je go­li čo­vjek. Za­pre­šić­ka umjet­ni­ca Ire­na Škri­njar sli­kom je do­ča­ra­la so­be, in­tim­ne “Osob­ne pros­to­re” kao kut­ke ko­ji su nji­ho­vim sta­na­ri­ma naj­o­mi­lje­ni­je mjes­to bo­rav­ka.

sto ri pro bni vid i Oso r oih inja kak Škr Ire na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.