Naj­sla­bi­je ka­ri­ke Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je

UVJE­RE­NI SU DA ĆE NO PU­NO JE STVA­RI Paradoksalno, ali is­ti­ni­to, naj­ve­ći su ko­ali­ci­je NJE­GO­VI VO­ĐE

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Uvje­re­ni su da će po­bi­je­di­ti na iz­bo­ri­ma, no pu­no je stva­ri ko­je ih mo­gu za­us­ta­vi­ti

Po­sao im je da bu­du op­ti­mis­tič­ni i da sve oko sebe uvje­ra­va­ju da će po­bi­je­di­ti na iz­bo­ri­ma, pre­uze­ti vlast i skre­nu­ti Hr­vat­sku s pu­ta u pro­past. Čel­ni­ci Sa­ve­za za pro­mje­ne, poz­na­ti­jeg kao Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja, na­zva­ne ta­ko po res­to­ra­nu u ko­jem su se pr­vi put sas­ta­li – ni­ma­lo iz­ne­na­đu­ju­će res­to­ra­nu je glav­ni adut slow fo­od, što od­go­va­ra ka­rak­te­ri­ma do­brog di­je­la sa­vez­ni­ka – ima­ju raz­lo­ga na­da­ti se da će za­is­ta po­bi­je­di­ti. Po svim re­le­vant­nim is­tra­ži­va­nji­ma, ali i po ne­čem što bi se mo­glo na­zva­ti op­ćim ras­po­lo­že­njem na­ci­je, HDZ ne­ma ni­kak­ve šan­se odr­ža­ti se na vlas­ti. Pre­vi­še je pr­ljav­šti­ne iz­aš­lo iz go­to­vo osam go­di­na nji­ho­ve vla­da­vi­ne pa bi bi­lo go­to­vo ne­pris­toj­no da­ti im pri­li­ku da i da­lje uprav­lja­ju dr­ža­vom. No, ia­ko se či­ni da im sve ide na ru­ku i da su vlast već stis­nu­li u ša­ku, ne tre- ba pod­ci­je­ni­ti spo­sob­nost ko­ali­cij­skih part­ne­ra, po­naj­pri­je naj­ve­ćeg, So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je, da iz­gu­be iz­bo­re. – Nji­ho­va kor­po­ra­tiv­na kul­tu­ra, ako se ta fra­za mo­že pri­mi­je­ni­ti na stan­ku, jest opo­zi­cij­ska. Po­na­ša­ju se kao da ne že­le pre­uze­ti vlast, za­do­volj­ni opo­zi­cij­skom do­ko­li­com – upo­zo­ra­va jed­na ana­li­ti­čar­ka do­bro upu­će­na u zbi­va­nja unu­tar ko­ali­ci­je. I ona je, baš kao i svi os­ta­li na­ši su­go­vor­ni­ci, a među njima i naj­vi­še ran­gi­ra­nih duž­nos­ni­ka stra­na­ka, s kojima smo pro­tek­lih tje­da­na raz­go­va­ra­li o ovoj te­mi, za­mo­li­la za ano­nim­nost. Re­dom pri­želj­ku­ju po­bje­du Sa­ve­za za pro­mje­ne, pa ia­ko su kri­tič­ni pre­ma mno­go čemu, ne že­le jav­no pot­ko­pa­va­ti šan­se za iz­bor­nu po­bje­du. Pro­cje­nju­ju­ći po­zi­tiv­ne i ne­ga­tiv­ne stra­ne ko­ali­ci­je, iden­ti­fi­ci­ra­li smo s njima sla­be ka­ri­ke Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­je ko­je bi im mo­gle uma­nji­ti iz­gle­de za po­bje­du. Na­rav­no, ne sla­žu se svi oni sa sva­kim od na­ve­de­nih ime­na, što ne iz­ne­na­đu­je jer ma­lo tko bi sa­mog sebe ili svog še­fa ko­ji bi ga tre­bao odves­ti na vlast pro­gla­sio pro­ble­ma­tič­nim, ali se is­kris­ta­li­zi­rao po­ma­lo pa­ra­dok­sa­lan po­pis. Naj­sla­bi­je ka­ri­ke su naj­eks­po­ni­ra­ni­ji pred­stav­ni­ci ko­ali­ci­je – nje­zi­ni še­fo­vi. Tu je u pr­vom re­du ri­ječ o nji­ho­voj per­cep­ci­ji među bi­ra­či­ma, a ma­nje o nji­ho­vim stvar­nim ma­na­ma, no na iz­bo­ri­ma se iona­ko ve­ći­nom gla­su­je na te­me­lju osje­ća­ja, a ne na os­no­vi ra­ci­onal­nih pro­cje­na. Upra­vo zbog to­ga kao naj­sla­bi­ja ka­ri­ka ko­ali­ci­je mo­gao bi se po­ka­za­ti Ra­di­mir Ča­čić, pred­sjed­nik Hr­vat­ske na­rod­ne stran­ke. Dvi­je mr­tve

ZO­RAN MI­LA­NO­VIĆ Pri­go­va­ra­ju mu da lo­še ko­mu­ni­ci­ra i od­bi­ja mo­gu­će

part­ne­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.