Stak­le­nu pa­la­ču na okupu dr­ži snop­lje

Ar­hi­tek­tu­ra ne mo­ra bi­ti vječna KA­ŽU JA­PAN­CI ko­ji ra­do pre­gra­đu­ju svo­je ku­će od dr­ve­ta i pa­pi­ra, a taj je pos­tu­pak po­ka­zao Ken­zo Tan­ge na zgra­di u Ko­fuu

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - ::::: DOROTEA JEN­DRIĆ

Ar­hi­tek­tu­ra ne mo­ra bi­ti vječna, ka­žu Ja­pan­ci ko­ji pre­gra­đu­ju svo­je ku­će od dr­ve­ta i pa­pi­ra

pi­še

Ja­pan­ski ar­hi­tek­ti sil­no su i stal­no za­pos­le­ni. Ne sa­mo zbog ob­no­ve i sa­na­ci­je grad­nji u ne­dav­nom tsu­na­mi­ju ne­go se u toj zem­lji i ina­če mno­go gra­di. S ob­zi­rom na sku­po­ću zem­lji­šta i li­mi­ti­ra­ni pros­tor, oni stal­no ru­še i gra­de no­ve objek­te, po­go­to­vo ako su se sta­ri po­ka­za­li ne­prik­lad­ni­ma ili za nji­ho­ve poj­mo­ve vi­še ne od­go­va­ra­ju teh­no­lo­škim ino­va­ci­ja­ma. U Ja­pa­nu se stal­no eks­pe­ri­men­ti­ra. Oni se po­no­se svo­jom ar­hi­tek­tu­rom, pa za­to i ša­lju svo­je iz­lož­be o to­me u svi­jet. Za­to se i do­la­zi do iz­u­zet­nih i za­pa­nju­ju­ćih re­zul­ta­ta. Ja­pan­ska se gra­đe­vin­ska in­dus­tri­ja ubra­ja među naj­ve­će u svi­je­tu i za­poš­lja­va ukup­no za­ma­lo šest mi­li­ju­na lju­di. Sa­mo se u sek­to­ru sta­no­va­nja iz­ve­de 1,1 mi­li­jun stam­be­nih je­di­ni­ca na go­di­nu. A da se i ne go­vo­ri o ve­li­kim zgra­da­ma raz­nih sa­dr­ža­ja, po­put me­mo­ri­jal­nih cen­ta­ra, uni­ver­zi­tet­skih sa­dr­ža­ja do kul­tur­nih cen­ta­ra i mu­ze­ja ko­ji se gra­de u svim re­gi­ja­ma Ja­pa­na – ko­men­ti­ra Melita Rač­ki, za­gre­bač­ka ar­hi­tek­ti­ca ko­ja je di­plo­mi­ra­la u Za­gre­bu, a usa­vr­ša­va­la se na pos­t­di­plom­skom stu­di­ju na To­kij­skom uni­ver­zi­te­tu u Ja­pa­nu, a pre­da­je Su­vre­me­nu ja­pan­sku ar­hi­tek­tu­ru na raz­nim sve­uči­li­šti­ma kao gostujući pro­fe­sor, od SAD-a, Aus­tra­li­je, Dan­ske, Švi­car­ske do Slo­ve­ni­je. Ona je struč­na i upu­će­na oso­ba ko­ja do­bro poz­na­je tra­di­ci­ju, ži­vot i ja­pan­sku ar­hi­tek- tu­ru, a za jav­nost je iz­ni­je­la svo­je ko­men­ta­re na pre­da­va­nju uz iz­lož­bu “Pa­ra­lel­ni Ja­pan – su­vre­me­na ja­pan­ska ar­hi­tek­tu­ra od 1996. do 2006. go­di­ne” ne­tom otvo­re­nu u za­gre­bač­kom Mu­ze­ju su­vre­me­ne umjet­nos­ti. Iz­lož­bu je pri­re­di­la Ja­pan­ska fun­da­ci­ja u su­rad­nji s Ar­hi­tek­ton­skim ins­ti­tu­tom Ja­pa­na i Ve­le­pos­lans­tvom Ja­pa­na u Hr­vat­skoj. S Me­li­tom Rač­ki pro­ko­men­ti­ra­li smo ne­ko­li­ko bit­nih ele­me­na­ta ve­za­nih uz no­vu ar­hi­tek­tu­ru Ja­pa­na. Objas­ni­la je da je uvi­jek ri­ječ o nji­ho­vu spe­ci­fič­nom osje­ća­ju za jed­nos­tav­no i funk­ci­onal­no, za ar­hi­tek­tu­ru ko­ja po­štu­je tra­di­ci­ju, s jed­ne, i teh­no­lo­ške ino­va­ci­je, s dru­ge stra­ne, a uvi­jek te­že skla­du s pri­ro­dom. Za­ni­ma­lo nas je po­seb­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.