Ni­smo u čo­po­ru, ži­vi­mo s lju­di­ma

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Ge­ne­ti­čar John Brad­shaw u bes­t­se­le­ru “U obra­nu pa­sa” tvr­di da je od­nos čo­vje­ka i psa je­dins­tven

s dru­gim psi­ma. Do­da­je da je ov­dje ri­ječ o ri­jet­kom i je­dins­tve­nom od­no­su iz­me­đu dvi­ju vr­sta. “Čim otvo­re oči, šten­ci in­ten­ziv­no že­le kon­takt i od­nos s lju­di­ma. Što bi­va­ju sta­ri­ji, to je ta po­tre­ba de­fi­ni­ra­ni­ja i ja­ča”, pi­še Brad­shaw. Jed­na od nje­go­vih re­vo­lu­ci­onar­nih te­za jest da psi osje­ća­ju lju­bav, što su mno­gi struč­nja­ci do sa­da po­ri­ca­li. Objaš­nja­va da osje­ćaj lju­ba­vi kod čo­vje­ka po­ti­če lu­če­nje hor­mo­na ok­si­to­ci­na te da se is­to do­ga­đa i kod pa­sa u tre­nu­ci­ma ka­da su u bli­skoj ve­zi s lju­di­ma. U obu­ci pa­sa za­go­vor­nik je me­to­de po­zi­tiv­nog pris­tu­pa, ko­ji je ba­zi­ran na na­gra­đi­va­nju, bez me­to­da kaž­nja­va­nja i onih ko­je po­dra­zu­mi­je­va­ju ne­ku vr­stu gru­bos­ti ili čak na­si­lja nad psom. Ka­že ta­ko­đer da je knji­gu ova­ko na­zvao za­to što sma­tra da su­vre­me­ne pse tre­ba obra­ni­ti od raz­no­raz­nih me­to­da obu­ke i tre­nin­ga ko­ji im na­no­se šte­tu i na­ru­ša­va­ju nji­ho­vo psi­hič­ko zdrav­lje. Ov­dje je glav­na te­za da ži­vo­ti­nja ne smi­je ne­što či­ni­ti za­to što se bo­ji da će bi­ti kaž­nje­na, ne­go za-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.