Hr­vat­ski pi­štolj kar­lo­vač­kog HS Pro­duk­ta pro­da­va­ni­ji od aus­trij­skog Gloc­ka

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - Pi­še ::::: DA­VOR IVAN­KO­VIĆ

Thank you for ser­ving (hva­la vam što nam slu­ži­te) – ka­žu lju­di i pri­la­ze gru­pi ame­rič­kih i hr­vat­skih vi­so­kih čas­ni­ka. Ne­ki sa­mo poz­dra­ve, ne­ki pru­že i ru­ku. – Mi smo voj­ni­ci iz Hr­vat­ske, ka­žu, pak na­ši ge­ne­ra­li, što ni­ma­lo ne zbu­nju­je Ame­ri­kan­ce, ko­ji po­nav­lja­ju “ hva­la vam što slu­ži­te svo­joj zem­lji”.

Voj­na vjež­ba s Hr­va­ti­ma

Ovo su uobi­ča­je­ne sli­ke iz Min­ne­so­te, Ame­ri­kan­ci su ov­dje po­seb­no sklo­ni voj­s­ci i tom za­ni­ma­nju, sto­ga i poz­drav­lja­ju oso­bi­to voj­nič­ke uni­for­me. Na pu­tu do go­le­mog voj­nog po­li­go­na Camp Ri­pley (ve­li­či­ne dva na­ša Slu­nja), gdje se odr­ža­va dvo­tjed­na za­jed­nič­ka voj­na vjež­ba hr­vat­skih i voj­ni­ka Na­ci­onal­ne gar­de Min­ne­so­te, do­ma­ći­ni su hr­vat­sku de­le­ga­ci­ju, pre­dvo­đe­nu dr­žav­nim taj­ni­kom u MORH-u Pje­rom Ši­mu­no­vi­ćem i ge­ne­ra­li­ma Ma­tom Pa­đe­nom i Vla­dom Šind­le­rom, pret­hod­no pro­ve­li kroz je­dan od “Ca­be­la’sa”, šo­ping cen­tra ko­ji za lju­bi­te­lje oruž­ja, lo­va i ri­bo­lo­va (dak­le za go­to­vo sve u Min­ne­so­ti) ima sta­tus svo­je­vr­s­nog hra­ma. Među ti­su­ća­ma raz­nih pu­ša­ka po­zor­nost priv­la­če iz­lo­zi s pi­što­lji­ma. I ot­kri­će – na­ziv “ bes­t­se­le­ra” pri­pa­da hr­vat­skom pi­što­lju ko­ji pro­izvo­di kar­lo­vač­ki HS Pro­dukt. Pro­da­vač Chris Long, dok naš dr­žav­ni taj­nik Ši­mo­no­vić pred di­plo­ma­ti­ma zna­lač­ki ba­ra­ta pi­što­ljem i re­pe­ti­ra, objaš­nja­va ka­ko on, is­ti­na jest “Glock fan”, no priz­na­je da se pi­štolj Ma­de in Cro­atia pro­da­je jed­na­ko do­bro kao i svjet­ski naj­ra­zvi­ka­ni­ji Glock. U toj pro­da­va­oni­ci, kad je loš dan, pro­da­ju se dva-tri na dan, a kad je do­bar, od 10 do 15 na dan, ka­že pro­da­vač Long. Do­da­je da za oba pi­što­lja pos­to­je “fan klu­bo­vi”.

Iz­vez­li mi­li­jun pi­što­lja u SAD

Željko Pav­lin, di­rek­tor HS Pro­duk­ta, ni­je iz­ne­na­đen ovak­vim vi­jes­ti­ma. No, ipak mu je dra­go kad ču­je da je nji­hov naj­no­vi­ji mo­del, se­ri­je XDm, lan­si­ra­ne tek tje­dan da­na pri­je, već bes­t­se­ler. – U de­set go­di­na sa­mo u SAD iz­vez­li smo vi­še od mi­li­jun pi­što­lja – ka­že. Sa­da go­diš­nje već iz­vo­ze oko dvi­je sto­ti­ne ti­su­ća ko­ma­da. Što je ne­vje­ro­ja­tan us­pjeh zna li se da u svi­je­tu pos­to­je sa­mo dva pro­izvo­đa­ča ko­ja go­diš­nje us­pi­je­va­ju pro­izves­ti vi­še od 100.000 pi­što­lja – aus­trij­ski Glock i hr­vat­ski HS Pro­dukt. Iz­me­đu 80 i 90 pos­to pro­izvod­nje naš pro­izvo­đač iz­vo­zi u SAD, ali i na sve kon­ti­nen­te. U sve zem­lje re­gi­je, osim Sr­bi­je, u Aus­tri­ju, Ma­đar­sku, Špa­njol­sku, Grč­ku, Nje­mač­ku, zem­lje Juž­ne Ame­ri­ke, naj­vi­še u Ar­gen­ti­nu i Do­mi­ni­kan­sku Re­pu­bli­ku, te u Ma­le­zi­ju, In­do­ne­zi­ju i Taj­land. Pi­što­lje u SAD-u pla­si­ra­ju pu­tem Sprin­g­fi­eld Ar­moryja, no na ve­ći­ni pi­što­lja, osim oz­na­ke XD na dr­š­ci, vid­lji­vo sto­ji Ma­de in Cro­atia. Pav­lin ka­že da se HS i Glock tu­ku za mjes­to pr­vog pro­izvo­đa­ča pi­što­lja na svi­je­tu pa s ve­se­ljem od­go­va­ra na mo­je ču­đe­nje jer je naš XDm pri­lič­no skup­lji od Gloc­ka, a pro­da­je se ba­rem jed­na­ko kao i “aus­tri­ja­nac”. – Jed­nos­tav­no, bo­lji je i vi­še sto­ji – ka­že Pav­lin uz osmi­jeh. U Kar­lov­cu, da­lje od oči­ju jav­nos­ti, 1100 za­pos­le­ni­ka HS Pro­duk­ta sva­ke go­di­ne iz­ba­ce no­ve mo­de­le i ina­či­ce, pa tr­ži­štu nu­de vi­še od 100 mo­de­la pi­što­lja u pet ka­li­ba­ra. HS pi­što­lji su već si­no­nim za teh­nič­ko sa­vr­šens­tvo, no to ni­je do­volj­no jer i naj­bo­lji pi­štolj, ako se stal­no ne nu­de no­ve ina­či­ce i do­da­ci, u ro­ku od tri go­di­ne pos­tat će ma­nje za­nim­ljiv spe­ci­fič­nom tr­ži­štu oruž­ja i pa­dat će mu pro­da­ja. Sto­ga u HS-u i ras­te ve­se­lje jer no­vi XDm com­pact već tu­če re­kor­de u pro­da­ji, prem­da u “Ca­be­la’su”, u bli­zi­ni Min­ne­apo­li­sa, sto­ji ne­ma­lih 649,99 do­la­ra, a ma­lo “pro­du­že­ni­ja” i di­je­lom kro­mi­ra­na ina­či­ca 45 ACP i 719,99 do­la­ra. Sta­ri do­bri XD sto­ji po sto­ti­njak do­la­ra ma­nje. Us­pjeh? Na­rav­no, jer u pro­izvod­nji če­ga još net­ko u nas dr­ži pr­vo ili dru­go mjes­to na svi­je­tu?

:: Dr­žav­nom taj­ni­ku u MORH-u Pje­ru Ši­mu­no­vi­ću HS pi­štolj do­bro je poz­nat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.