BI­JE KA­RI­KE

PO­BI­JE­DI­TI NA IZ­BO­RI­MA, KO­JE IH MO­GU ZA­US­TA­VI­TI pro­blem Sa­ve­za za pro­mje­ne ili Ku­ku­ri­ku i naj­vi­đe­ni­ji čla­no­vi stra­na­ka

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika -

oso­be na ma­đar­skoj auto­ces­ti te­ret su ko­ji Ča­čić sa so­bom no­si u ko­ali­ci­ju. Uoči služ­be­ne kam­pa­nje Ča­či­ću će po­če­ti su­đe­nje pred ma­đar­skim su­dom, što će HDZ si­gur­no po­ku­ša­ti is­ko­ris­ti­ti pro­tiv nje­ga. Pod­sje­ća­nje na ne­sre­ću jed­nos­tav­no će im bi­ti neo­do­lji­vo, a spo­mi­nja­nje dvo­je mr­tvih, pa ma­kar i Ma­đa­ra, ne mo­že ne stvo­ri­ti ani­mo­zi­tet pre­ma še­fu na­rod­nja­ka.

Kon­zu­mi­rao je šte­tu

– Na­jis­kre­ni­je, ne zna­mo što će­mo na­pra­vi­ti ako Ča­čić bu­de osu­đen. S jed­ne stra­ne to se za­is­ta mo­glo do­go­di­ti sva­ko­me, a s dru­ge to će nam si­gur­no bi­ti mi­nus na iz­bo­ri­ma – re­kao nam je vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni član SDP-a svjes­tan problema ko­je pre­su­da Ča­či­ću mo­že iz­a­zva­ti. HDZ će Ča­či­ća si­gur­no pro­zi­va­ti i za pri­va­ti­za­cij­sko bo­ga­će­nje, su­ko­be in­te­re­sa zbog nje­go­ve tvrt­ke Co­ning, kao i za du­go­ve ko­je je tvrt­ka po­si­ja­la po Hr­vat­skoj, ali i u ino­zem­s­tvu. – Oz­bilj­na is­tra­ži­va­nja po­ka­za­la su nam da je Rat­ko već pre­tr­pio svu mo­gu­ću šte­tu zbog te pro­met­ne ne­sre­će, vi­še mu se ti­me ne mo­že na­šte­ti­ti. Po tim is­tim is­tra­ži­va­nji­ma bi­ra­či veću od­boj­nost osje­ća­ju pre­ma oni­ma ko­ji mu zbog te ne­sre­će pri­go­va­ra­ju. Što se ti­če nje­go­vih pos­lo­va, Ča­čić ima pa­pir iz Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva u ko­jem sto­ji da je s pre­tvor­bom sve bi­lo čis­to. Sje­ti­te se sa­mo tko je na­pra­vio ka­ri­je­ru na­zi­va­ju­ći Ča­či­ća lo­po­vom – Ivan Čehok. A gdje je taj čo­vjek sa­da? Pa po­la dr­ža­ve je u za­tvo­ru i baš bi pus­ti­li Ča­či­ća na mi­ru da ima­ju ne­što pro­tiv nje­ga – is­pri­ča­la je oso­ba bli­ska Ra­di­mi­ru Ča­či­ću, uvje­re­na da će kan­di­dat za pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de u Ma­đar­skoj do­bi­ti sa­mo uvjet­nu osu­du. Svo­ju vje­ru, među os­ta­lim, te­me­lji i na is­ka­zu su­vo­za­či­ce, pre­mi­nu­le dva tjed­na na­kon ne­sre­će, ko­ji na­vod­no po­t­vr­đu­je Ča­či­ćev opis ne­sre­će, od­nos­no lo­ših uvje­ta na ces­ti. Uvjet­na osu­da zna­či­la bi da će Ča­čić nas­ta­vi­ti s po­li­tič­kom ka­ri­je­rom. Jed­na od sla­bi­jih ka­ri­ka ko­ali­ci­je, sla­žu se

SLAV­KO LI­NIĆ Zas­lu­že­no ga bi­je glas sva­đa­li­ce, a i vu­če te­ret ne­ko­li­ko afe­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.