Da ni­su po­če­li hap­si­ti, pro­pao bi i HDZ i sus­tav

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Politika - Pi­še ::::: PROF. DR. MIRJANA KASAPOVIĆ

Na­kon što je po­čet­kom sr­p­nja u Sa­bo­ru pro­pao pri­jed­log da se usvo­ji po­se­ban us­tav­ni za­kon o bra­ni­te­lji­ma Do­mo­vin­skog ra­ta, pred­sjed­nik Klu­ba zas­tup­ni­ka HDZ-a An­dri­ja He­brang iz­ja­vio je da su pro­tiv za­ko­na gla­so­va­li oni ko­ji bra­ni­te­lji­ma ne mo­gu opros­ti­ti što su stvo­ri­li sa­mos­tal­nu hr­vat­sku dr­ža­vu. Ka­ko su pro­tiv za­ko­na po­ime­ni­ce gla­so­va­li sa­mo zas­tup­ni­ci SDP-a, jas­no je da se He­bran­go­va op­tuž­ba od­no­si­la na njih. He­brang je ta­ko SDP pro­gla­sio stran­kom ko­ja se ni­kad ni­je po­mi­ri­la s nas­tan­kom hr­vat­ske dr­ža­ve, od­nos­no u kraj­njoj kon­zek­ven­ci­ji, protudržavnom stran­kom. U vri­je­me gla­so­va­nja u Sa­bo­ru ni­je bi­lo zas­tup­ni­ka tri­ju os­ta­lih opor­be­nih stra­na­ka: HNS-a, IDS-a i HDSSB-a. He­brang se vje­ro­jat­no ne bi ska­nji­vao da i HNS i IDS im­pli­cit­no pro­gla­si pro­tu­dr­žav­nim stran­ka­ma, ali bi imao go­le­mih te­ško­ća da to uči­ni i s HDSSB-om. Ka­ko protudržavnom na­zva­ti stran­ku ko­ja je iz­rav­no po­tek­la iz HDZ-a i ko­ja vo­di bez­u­vjet­nu pro­bra­ni­telj­sku po­li­ti­ku? I da su zas­tup­ni­ci HDSSB-a gla­so­va­li pro­tiv us­tav­nog za­ko­na o bra­ni­te­lji­ma, He­brang bi ih te­ško op­tu­žio da su pro­tu­bra­ni­telj­ska i pro­tu­dr­žav­na stran­ka, a još bi te­že uvje­rio jav­nost u to. Ci­je­li taj slu­čaj upu­ću­je za­pra­vo na tri pro­ble­ma­tič­na ele­men­ta HDZ-ove po­li­ti­ke, ali i na­ci­onal­ne po­li­ti­ke uop­će.

“Ope­ra­tiv­no hlad­ni” pre­ma Go­to­vi­ni

Po­naj­pri­je, ni­kad u po­vi­jes­ti Hr­vat­ske HDZ ni­je ula­zio u par­la­men­tar­ne iz­bo­re s ta­ko te­škim te­re­tom na svo­joj po­li­ti­ci pre­ma bra­ni­te­lji­ma kao sa­da. U pro­tek­la dva man­da­ta HDZ-ove vla­de, a na­po­se u po­s­ljed­njem man­da­tu ko­ji su pre­mi­jer­ski po­di­je­li­li Ivo Sa­na­der i Ja­dran­ka Ko­sor, osum­nji­če­ne su, op­tu­že­ne i osu­đe­ne ne­ke važ­ne stvar­ne i sim­bo­lič­ke fi­gu­re Do­mo­vin­skog ra­ta bi­lo u Ha­agu bi­lo u zem­lji. Naj­te­ži je slu­čaj sva­ka­ko bi­lo su­đe­nje tro­ji­ci i osu­da dvo­ji­ce ge­ne­ra­la – na­po­se An­te Go­to­vi­ne ko­je­ga naj­ve­ći dio na­ci­je do­živ­lja­va kao rat­nog he­ro­ja – na du­go­go­diš­nje za­tvor­ske kaz­ne. U ci­je­lo­me tom slu­ča­ju po­seb­no je os­ta­la upam­će­na ne­vje­ro­jat­na „ope­ra­tiv­na hlad­no­ća“ ko­jom su naj­vi­ši duž­nos­ni­ci HDZ-a i vlas­ti po­pra­ti­li ci­je­li slu­čaj, a ko­ja je osup­nu­la ci­je­lu na­ci­ju, pa čak i one ko­ji su mis­li­li da je Go­to­vi­ni mjes­to u Ha­agu. Po­naj­bo­lje je su­bli­mi­ra­na u Šek­so­vu „ope­ra­tiv­nom obras­cu“ za rje­še­nje slu­ča­ja Go­to­vi­na – lo­ci­ra­ti, iden­ti­fi­ci­ra­ti, uhi­ti­ti i tran­sfe­ri­ra­ti – ko­ji je mno­go prik­lad­ni­ji voj­nim, po­li­cij­skim i oba­vje­štaj­nim ope­ra­tiv­ci­ma ne­go pot­pred­sjed­ni­ku par­la­men­ta. U tom je raz­dob­lju op­tu­žen, osu­đen

sta doi Z-a HD log bom nic i aza Čel raz bor ju vo; i ima ljst ije ovo upc zad kor si­li tiv spa pro ina e la stit krim vla su i lje fo­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.