Dra­gi gos­ti, vi sa­mo uži­vaj­te. Mi će­mo ga­si­ti

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Kra­lju se ni­šta ni­je do­go­di­lo! Ži­vio kralj! Eto pra­vog us­kli­ka pos­li­je ve­li­ko­ga po­ža­ra na Bra­ču. To­li­ke iz­go­rje­le po­vr­ši­ne, to­li­ko iz­mu­če­nih va­tro­ga­sa­ca, to­li­ko ga­si­te­lja sa zem­lje i iz zra­ka iz ci­je­le Hr­vat­ske... Sve je to go­to­vo ne­važ­no uz na­po­me­nu ko­ja je is­ti­ca­na u sva­koj vi­jes­ti o ka­tas­tro­fi - ni­je­dan tu­rist ni­je zbog po­ža­ra na­pus­tio otok. Kla­nja­mo se Nje­go­vu Ve­li­čans­tvu Gos­tu, is­pri­ča­va­mo se što smo ga mo­žda ma­lo uz­ne­mi­ri­li i bes­kraj­no mu za­hva­lju­je­mo što je os­tao. Nje­go­va nam je straž­nji­ca važ­ni­ja od šu­me, mas­li­ni­ka, vi­no­gra­da, sto­ke..., jer mi smo ko­no­bar­ski na­rod ko­ji vi­še ži­vi od us­luž­nos­ti ne­go od zem­lje. žim i da­le­kim vre­me­ni­ma u kojima ni­je bi­lo no­vi­na - vre­me­na u kojima no­vi­ne vla­da­ju svi­je­tom mo­gu sa­mo sa­nja­ti. Ali vri­je­me no­vi­na je nar­ci­so­id­no, ono se hvas­ta “slo­bo­dom me­di­ja” ko­ja ne pos­to­ji, ko­ju nit­ko ni­kad ni­je de­fi­ni­rao i ko­ju ni­je sa­mo Murdoch zlo­ra­bio za po­sve obrat­ne svr­he - za na­si­lje nad slo­bo­dom i pri­vat­noš­ću lju­di. Lju­do­žder­stvo ta­ko­đer uhi­će­ne pa uz jam­če­vi­nu pu­šte­ne Re­be­ke Bro­oks, biv­še glav­ne ured­ni­ce uki­nu­to­ga lis­ta News of the Wor­ld, u da­naš­njem no­vi­nar­stvu ni­je iz­nim­ka ne­go pra­vi­lo. Na­pij se kr­vi bliž­nje­mu svo­me – to je nje­go­va do­mi­nant­na eti­ka i es­te­ti­ka.

:: Kla­nja­mo se Nje­go­vu Ve­li­čans­tvu Gos­tu. Iz­go­rje­lo je po­la Bra­ča, a naj­važ­ni­je je da ni je­dan tu­rist ni­je oti­šao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.