EU rek­la­mi­ra­ju kao spas, a zem­lju vo­de u pro­past

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

“Pr­vi put u po­vi­jes­ti Hr­vat­ska će sjes­ti za is­ti stol s naj­moć­ni­jim europ­skim zem­lja­ma”, re­kao je mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Gor­dan Jan­dro­ko­vić na HDZ-ovoj tri­bi­ni u Spli­tu. Ko­li­ko se sje­ćam, sin­tag­ma “za is­tim sto­lom s naj­moć­ni­ji­ma” Sa­na­de­rov je “iz­um” ko­ji se ne­umor­no po­nav­lja kao i ne­ke dru­ge fra­ze o ve­li­kim do­bi­ci­ma što će ih ima­ti Hr­vat­ska ula­skom u EU. Bu­du­ći da sje­de­nje za is­tim sto­lom ne zna­či ni­šta za po­ve­ća­nje pro­izvod­nje, za­pos­le­nos­ti, pla­ća i stan­dar­da, za bo­lji­tak Hr­vat­ske mo­rat će se po­tru­di­ti iz­van to­ga sto­la upra­vo oni, HDZ ili SDP, ko­ji EU pro­mi­ču kao spas a sa­mi zem­lju vo­de u pro­past. Sto­ga bi Jan­dro­ko­vi­će­vu iden­ti­fi­ka­ci­ju s naj­moć­ni­ji­ma tre­ba­lo či­ta­ti kao nje­go­vu am­bi­ci­ju da ta moć pri­je­đe i na nje­ga u obli­ku 10.000 eura ko­li­ko bi mo­gao za­ra­đi­va­ti na ne­koj duž­nos­ti u Bruxel­le­su. A i tre­ba čo­vje­ku, jer ka­ko s hr­vat­skom, ma­kar i mi­nis­tar­skom pla­ćom mo­že pre­ži­vje­ti net­ko tko gra­di vi­lu u naj­e­lit­ni­jem di­je­lu Za­gre­ba!? Glas za EU – glas je za Jan­dro­ko­vi­ća!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.