1984.

Po­ne­dje­ljak, 30. sr­p­nja EFE: Ju­gos­la­vi­ja bi se mo­gla kan­di­di­ra­ti za or­ga­ni­za­ci­ju Olim­pij­skih iga­ra 1992.

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

“Pla­vi” re­por­te­ri po­sje­ti­li su Ka­nal. “ Mno­gi Za­grep­ča­ni što na­vra­ća­ju Fran­ce­ku na mo­žda i naj­bo­lji bun­cek u gra­du ne pi­ta­ju što mu­či Mjes­nu za­jed­ni­cu u ko­joj se ‘tak do­bro ga­bla’”, po­če­tak je re­por­ta­že u ko­joj doz­na­je­mo da ta MZ s dvi­je ti­su­će sta­nov­ni­ka ne­ma po­šte, knji­ža­re, lje­kar­ne, ali ima se­dam bir­ti­ja. Zlat­na are­na na Fes­ti­va­lu ju­gos­la­ven­skog igra­nog fil­ma u Pu­li pri­pa­la je fil­mu “Bal­kan­ski špi­jun” Bo­ži­da­ra Ni­ko­li­ća i Du­ša­na Ko­va­če­vi­ća. Zlat­nu Are­nu za re­ži­ju do­bio je Raj­ko Gr­lić za film “U ra­lja­ma ži­vo­ta”. Do­bit­ni­ca Zlat­ne are­ne za spo­red­nu žen­sku ulo­gu Ves­na Pe­ća­nac od­bi­la je na­gra­du jer sma­tra da ži­ri, ni­je ra­dio pra­vil­no, pa tak­vu na­gra­du ne že­li... Gost ru­bri­ke “Bi­li smo u 22.15” knji­žev­nik Go­ran Tri­bu­son, autor ro­ma­na “Po­la­ga­na pre­da­ja“ o je­ans ge­ne­ra­ci­ji. Na­gla­sio je i da je ro­man na ne­ki na­čin ho­ma­ge Sto­ne­si­ma. Špa­njol­ska agen­ci­ja EFE jav­lja da Ju­gos­la­vi­ja ima mo­guć­nost da pod­ne­se kan­di­da­tu­ru za or­ga­ni­za­ci­ju Olim­pij­skih iga­ra 1992. Ovo je na OI u Los An­ge­le­su pre­do­čio pred­sjed­nik MOK-a Ju­an An­to­nio Sa­ma­ran­ch. pri­pre­mio: željko va­len­tić pres­li­ci: ar­hi­va vl

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.