VORA DA­JU JAM­ČE­VI­NU ODE MJE­RI MA KU­NA

Jam­če­vi­nu bi za iz­la­zak iz is­traž­nog za­tvo­ra mo­gao po­nu­di­ti i Sa­na­der, od­nos­no net­ko u nje­go­vo ime, jer mu je imo­vi­na blo­ki­ra­na. Ko­li­ku bi jam­če­vi­nu tre­bao po­nu­di­ti, ne zna se, no za­ci­je­lo bi mo­gla bi­ti ve­li­ka

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj - pi­še ::::: IVA­NA JA­KE­LIĆ

Ho­će li i, ako ho­će, ko­li­ku će jam­če­vi­nu po­nu­di­ti Ivo Sa­na­der za even­tu­al­ni iz­la­zak iz Re­me­tin­ca i obra­nu sa slo­bo­de, pi­ta­nja su ko­ja za­sad os­ta­ju bez od­go­vo­ra. Ia­ko o toj te­mi u nje­go­vu od­vjet­nič­kom ti­mu još uvi­jek ne že­le go­vo­ri­ti, po­nu­da jam­če­vi­ne za­si­gur­no je so­lu­ci­ja o ko­joj raz­miš­lja­ju. No ka­da taj tre­nu­tak do­đe, Sa­na­de­ro­va obra­na na­ći će se pred dva oz­bilj­na problema. Pr­vi će bi­ti – gdje će Sa­na­der na­ći no­vac ili ne­kret­ni­ne ko­je će po­nu­di­ti kao jam­s­tvo za iz­la­zak iz is­traž­nog za­tvo­ra, s ob­zi­rom na to da mu je USKOK blo­ki­rao go­to­vo svu imo­vi­nu. Ia­ko jam­če­vi­nu u nje­go­vo ime mo­že po­nu­di­ti i ne­ka tre­ća oso­ba, Sa­na­de­rov je pro­blem što je, osim nje­go­ve, blo­ki­ra­na i imo­vi­na nje­go­ve su­pru­ge Mir­ja­ne, ra­ču­ni nje­go­vih kće­ri i pun­ca, a nes­luž­be­no se čak mo­že ču­ti i da se USKOK ba­vi fi­nan­ci­ja­ma nje­go­ve bra­će. Dru­gi pro­blem, ve­ći od pr­vog, bit će pi­ta­nje svih pi­ta­nja – ko­li­ko će ve­li­ka mo­ra­ti bi­ti jam­če­vi­na ko­ju će Sa­na­der po­nu­di­ti, a ko­ju će sud sma­tra­ti dos­tat­nom za nje­go­vo pu­šta­nje iz Re­me­tin­ca?

Re­kor­der va­ra­ždin­ski taj­kun

Ia­ko na to pi­ta­nje za sa­da nit­ko ne mo­že da­ti pre­ci­zan od­go­vor, špe­ku­li­ra se da bi ta jam­če­vi­na vje­ro­jat­no mo­gla bi­ti ve­li­ka ba­rem kao ona ko­ju je po­nu­dio Da­vor Pa­taf­ta, va­ra­ždin­ski taj­kun, ko­jeg USKOK sum­nji­či za mal­ver­za­ci­je sa zem­lji­šti­ma u kojima je Grad Va­ra­ždin ošte­ćen za 29 mi­li­ju­na ku­na. Jer Pa­taf­ta, ko­ji je u is­traž­nom za­tvo­ru pro­veo mje­sec i pol da­na, pri­je de­se­tak da­na pu­šten je iz Re­me­tin­ca na­kon što je upla­tio re­kord­nu jam­če­vi­nu od 12 mi­li­ju­na ku­na. Upla­tom dva mi­li­ju­na ku­na u go­to­vi­ni i 10 mi­li­ju­na ku­na u mje­ni­ci svog po­du­ze­ća, Pa­taf­ta je ta­ko jam­čio da u nas­tav­ku is­traž­nog pos­tup­ka ne­će po­ku­ša­ti utje­ca­ti na svje­do­ke, jer bi u pro­tiv­nom mo­gao os­ta­ti bez sve­ga. Svo­jom jam­če­vi­nom, re­kord­nom u po­vi­jes­ti hr­vat­skog pra­vo­su­đa, Pa­taf­ta je ujed­no vi­so­ko pos­ta­vio le­tvi­cu za sve bu­du­će ka­pi­tal­ce ko­ji će se ulo­vi­ti ili su se već ulo­vi­li u USKOK-ovu mre­žu. Sa­na­der bez sum­nje spa­da u tu ka­te­go­ri­ju, a ka­da se u ob­zir uz­me da se pro­tiv nje­ga u ovom tre­nut­ku vo­di ne­ko­li­ko pos­tu­pa­ka te da je iska­ze USKOK-ovim is­tra­ži­te­lji­ma za sa­da dao sa­mo u is­tra­ga­ma o Fi­mi me­di­ji i Hypu, on­da je si­gur­no da će svoj even­tu­al­ni pri­je­vre­me­ni iz­la­zak na slo­bo­du, re­ci­mo to ta­ko, mo­ra­ti mas­no pla­ti­ti. Kad je pak ri­ječ o sa­mim jam­če­vi­na­ma, ri­ječ je o ins­ti­tu­tu ko­ji se u po­s­ljed­nje vri­je­me sve češ­će odre­đu­je kao ne­ka vr­sta za­mje­ne za is­traž­ni za­tvor. Pri odre­đi­va­nju jam­če-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.