U svi­je­tu se jam­če­vi­ne čes­to kom­bi­ni­ra­ju s dru­gim za­štit­nim mje­ra­ma

Ne­su­đe­ni fran­cu­ski pred­sjed­nik dao jam­če­vi­nu od 6 mi­li­ju­na do­la­ra

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Sadržaj -

Ia­ko se iz­nos od 12 mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ko je za slo­bo­du pla­tio taj­kun Da­vor Pa­taf­ta, ne­ko­me mo­že či­ni­ti ogro­man, svjet­ska prak­sa po­ka­zu­je da su ti mi­li­ju­ni u od­no­su na ono što je, pri­mje­ri­ce, mo­rao pla­ti­ti Do­mi­nique Stra­uss-Kahn – prava sit­ni­ca. Biv­ši je čel­ni čo­vjek Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da, na­kon op­tuž­bi za sek­su­al­no zlos­tav­lja­nje so­ba­ri­ce jed­nog newyor­škog ho­te­la, za iz­la­zak na slo­bo­du mo­rao pla­ti­ti – šest mi­li­ju­na do­la­ra. Toč­ni­je, na ra­čun su­da upla­tio je mi­li­jun do­la­ra, a do­dat­nih pet mo­rao je do po­čet­ka su­đe­nja ima­ti po­lo­že­ne na svom ra­ču­nu. Kao da svi ti pus­ti mi­li­ju­ni ni­su bi­li do­volj­no jam­s­tvo da Francuz, ko­jeg su mno­gi vi­dje­li kao bu­du­ćeg pred­sjed­ni­ka te zem­lje, ne­će ni­ka­mo po­bje­ći, sud mu je odre­dio i kuć­ni za­tvor te nad­zor elek­trič­nom na­ruk­vi­com. Kao i Kahn, u kuć­nom se za­tvo­ru svo­je­dob­no na­šao i Ro­man Po­lan­ski, slav­ni re­da­telj, ko­jeg go­di­na­ma pra­te op­tuž­be za si­lo­va­nje ma­lo­ljet­ni­ce. Ka­da je u stu­de­nom 2009. po ame­rič­koj tje­ra­li­ci uhi­ćen u Švi­car­skoj, Po­lan­ski je za obra­nu sa slo­bo­de te če­ka­nje od­lu­ke ho­će li bi­ti iz­ru­čen Ame­ri­ci mo­rao pla­ti­ti če­ti­ri mi­li­ju­na do­la­ra. Vri­je­me do od­lu­ke o iz­ru­če­nju, po upla­ti jam­če­vi­ne, če­kao je u kuć­nom pri­tvo­ru. “Sa­mo” po­la mi­li­ju­na eura mo­rao je pla­ti­ti ge­ne­ral Jo­van Div­jak, le­gen­da obra­ne Sa­ra­je­va, ko­ji je po­čet­kom ove go­di­ne uhi­ćen na aero­dro­mu u Be­ču po sr­bi­jan­skoj tje­ra­li­ci. Jam­če­vi­nu za Div­ja­ko­vo pu­šta­nje na slo­bo­du te če­ka­nje od­lu­ke o iz­ru­če­nju za Div­ja­ka je na ra­čun su­da u Be­ču upla- ti­la vla­da BiH. U slič­noj si­tu­aci­ji na­šao se i Ejup Ga­nić ko­ji je ta­ko­đer po sr­bi­jan­skoj tje­ra­li­ci u ožuj­ku 2010. uhi­ćen u Lon­do­nu. Od­lu­ku o iz­ru­če­nju Sr­bi­ji če­kao je na slo­bo­di, na­kon što je pla­tio jam­če­vi­nu od 300.000 fun­ti. Sto ti­su­ća fun­ti ma­nje pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci pla­tio je i Ju­li­an Assan­ge, os­ni­vač zvi­ždač­ke sta­ni­ce Wi­ki­le­aks, ko­ji je uhi­ćen u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji na­kon op­tuž­bi za si­lo­va­nje. Jam­če­vi­nu za Assan­gea upla­ti­li su nje­go­vi obo­ža­va­te­lji, no osim jam­če­vi­ne i on je po­put Kah­na i Po­lan­skog stav­ljen u kuć­ni pri­tvor. I, na­rav­no, mo­ra no­si­ti elek­trič­nu na­ruk­vi­cu ko­jom se nad­zi­ru nje­go­vo kre­ta­nje i kon­tak­ti. U ovom druš­tvu naj­bo­lje je pro­šao An­te Ša­pi­na, Hr­vat ko­ji ži­vi i ra­di u Nje­mač­koj gdje je vi­šes­tru­ko op­tu­ži­van zbog na­mje­štanja re­zul­ta­ta no­go­met­nih utak­mi­ca. Jed­nom je pri­go­dom obra­nu sa slo­bo­de mo­rao pla­ti­ti “sve­ga” 50.000 eura. Svi ovi pri­mje­ri zor­no po­ka­zu­ju da su jam­če­vi­ne ne­što što je uobi­ča­je­no u pra­vo­sud­nim sus­ta­vi­ma raz­nih zem­lja. Osim to­ga, na pri­mje­ru Kah­na i Assan­gea vid­lji­vo je da se uz jam­če­vi­ne mo­gu kom­bi­ni­ra­ti i ne­ke dru­ge za­štit­ne mje­re. Što je naj­go­re, i Hr­vat­ska, ma­kar na pa­pi­ru, ima i is­traž­ni za­tvor u do­mu i sus­tav elek­tro­nič­kog nad­zo­ra. No, ia­ko ima­mo i za­ko­ne i pro­pi­se ko­ji te stva­ri re­gu­li­ra­ju, u prak­si ni je­dan elek­tro­nič­ki nad­zor ni za­tvor u do­mu još ni­su odre­đe­ni. A ka­ko i bi, ka­da Ured za pro­ba­ci­je, pod či­jim bi to nad­zo­rom tre­ba­lo bi­ti, ima dos­lov­no – jed­nog služ­be­ni­ka. mi­li­ju­na ku­na. To­li­ko je svo­je­dob­no po­nu­dio Svje­tlan Sta­nić, po­du­zet­nik iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne op­tu­žen u afe­ri Ma­li ma­es­tro, ali i Blažo Pe­tro­vić, kon­tro­verz­ni po­du­zet­nik, ko­ji je na slo­bo­du iz­a­šao jam­čiv­ši s dva mi­li­ju­na ku­na vri­jed­nom pi­zze­ri­jom svo­je su­pru­ge. No da jam­če­vi­ne ni­su sa­mo za ek­s­tra­bo­ga­ta­še, što bi se mo­glo za­klju­či­ti iz gor­njih broj­ki, vid­lji­vo je iz pri­mje­ra Vje­kos­la­va Vu­ko­vi­ća, bo­san­skog do­mi­nis­tra si­gur­nos­ti, ko­jem se u Ri­je­ci su­di­lo pod op­tuž­bom da je umi­je­šan u pla­ni­ra­nje ne­kih aten­ta­ta. On je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.