Bre­ivik je iz­da­nak do­ba la­kog ubi­ja­nja

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

Ne­pojm­lji­vu zlo­či­nu što ga je u Nor­ve­škoj na­pra­vio An­ders Be­hring Bre­ivik ne mo­že se na­ći oprav­da­nje ni u kak­voj po­li­ti­ci. Po­li­ti­ka i po­vi­jes­na ulo­ga ko­ju je se­bi pri­pi­sao sa­mo su mu glu­ma, iz­li­ka za kr­vo­loč­nost u ko­joj je oči­to uži­vao. A u smi­ca­nju ma­lo­ljet­ni­ka, dje­ce, i to do po­s­ljed­njeg met­ka, mo­že uži­va­ti oso­ba ko­joj je us­kra­će­no na­če­lo ži­vo­ta te ga je na­do­mjes­ti­lo na­če­lo zla. I to ku­kav­no­ga. Jer on je znao da će, na­oru­žan i odje­ven u po­li­cij­sku uni­for­mu, na oto­ku Utoya is­pred sebe ima­ti ne­vi­nu i ne­moć­nu mla­dež. U te­ro­ris­ta sa­mo­ubo­ji­ca ili onih ko­ji pos­li­je ma­sa­kra pre­su­de sa­mi se­bi ima u tra­go­vi­ma ne­ke ne­se­bič­nos­ti, ju­naš­tva, rav­no­prav­nos­ti sa žr­tva­ma. Bre­ivik je nit­kov ko­ji se ne osje­ća kri­vim, ko­ji ho­će ži­vje­ti pos­li­je zlo­či­na i oprav­da­va­ti ga. Ta­ko je on le­gi­tim­ni iz­da­nak ovo­ga do­ba ko­je obi­lje­ža­va la­ko­ća ubi­ja­nja. U pla­ne­tar­noj pro­izvod­nji smr­ti, u ko­joj su naj­ve­ći in­dus­tri­jal­ci naj­moć­ni­je dr­ža­ve ko­je na­pa­da­ju ko­ga ho­će, kor­po­ra­ci­je, pro­izvo­đa­či dro­ge, or­ga­ni­zi­ra­ni i po­je­di­nač­ni te­ro­ris­ti, Bre­ivik je sa­mo je­dan od “po­du­zet­ni­ka”. Vi­jest za pr­ve stra­ni­ce. Sen­za­ci­ja ko­ja će tra­ja­ti ne­ko vri­je­me, do no­vih sen­za­ci­ja pri kojima će se ona spo­mi­nja­ti kao po­vi­jest...

:: Ove će go­di­ne Sta­zić i druš­tvo smje­štaj na Bri­ju­ni­ma ipak mo­ra­ti pla­ti­ti sa­mi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.