Cr­ve­noj eli­ti, gos­ti­ma Uly­sse­sa fa­li Jo­van­ka

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Tjedna Inventura -

I ove će go­di­ne SDP-ovi zna­čaj­ni­ci - Mi­lan­ka Opa­čić, Igor Dra­go­van, Ne­nad Sta­zić... - u po­ho­de Šer­be­dži­ji­nu Te­atru Uly­sses na Bri­ju­ni­ma, je­di­nom ka­za­li­štu na svi­je­tu ko­je ima stra­nač­ku pu­bli­ku. Oni ka­žu da su i ovaj put gos­ti Te­atra, a glas­no­go­vor­ni­ca Uly­sse­sa ih opo­vr­ga­va i tvr­di da će, za raz­li­ku od proš­le go­di­ne kad su tjed­ni­ma na zna­me­ni­tom oto­čju uži­va­li bes­plat­no, to jest o tro­šku po­rez­nih obvez­ni­ka, smje­štaj mo­ra­ti pla­ti­ti sa­mi. Na­rav­no, cr­ve­nu će eli­tu pre­vo­zi­ti voj­ni gli­ser, po odo­bre­nju vr­hov­nog za­po­vjed­ni­ka Ive Jo­si­po­vi­ća. Ko­ji sas­tav – Opa­čić­ka, Dra­go­van, Sta­zić, Jo­si­po­vić, Šer­be­dži­ja! Na oto­čju nji­ho­va vo­lje­no­ga Ti­ta od ži­vih im ne­dos­ta­ju još sa­mo ad­mi­ral Ma­mu­la i Jo­van­ka Broz.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.