Su­ko­bi iz­me­đu pre­mi­jer­ke i pred­sjed­ni­ka su spin. SDP-U pa­da po­pu­lar­nost. To na­še su­par­ni­ke či­ni ner­voz­ni­ma, jer su bi­li uvje­re­ni da su iz­bo­ri već od­lu­če­ni

Raz­go­va­ra­la Sandra Velj­ko­vić/vlm Sni­mio Ro­bert Anić/pixsell

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

kli­mu po­vje­re­nja i uva­ža­va­nja in­te­re­sa iz­me­đu obje stra­ne. Bio sam za­mje­nik še­fa misije pri NATO-u, kad me, u za­vr­š­ni­ci pro­ce­sa ula­ska u NATO, Sa­na­der po­zvao u Ban­ske dvo­re da nas­ta­vim ra­di­ti sa te po­zi­ci­je. On­dje su, kao sa­vjet­ni­ci, već bi­li Mir­na Po­kaz i Ste­ven Br­kich. Mis­lim da smo pro­fe­si­onal­no odra­di­li po­sao, no tek sam s pre­mi­jer­kom Ko­sor do­bio mo­guć­nost da zna­čaj­ni­je utje­čem na obli­ko­va­nje hr­vat­ske vanj­ske po­li­ti­ke. pri­pre­ma sas­tan­ka u Tra­koš­ća­nu jest bi­la pre­kret­ni­ca. Sus­tav je funk­ci­oni­rao dru­ga­či­je i ulo­ga sa­vjet­nič­kog ti­ma bi­la je dru­ga­či­ja. Za­jed­no s ko­le­ga­ma tru­di­mo se da­ti naj­bo­lje sa­vje­te, a on­da se pre­mi­jer­ka

:: Ra­di­li ste i sa Sa­na­de­rom, bi­li ste sa­vjet­nik od 2008. do 2009. :: Sa­na­der ni­je tra­žio ili ni­je slu­šao sa­vje­te? I u to vri­je­me tra­ja­la je slo­ven­ska blo­ka­da pre­go­vo­ra. :: Go­vo­ri se da vam pre­mi­jer­ka ap­so­lut­no vje­ru­je. Či­me ste to zas­lu­ži­li?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.