IZ­ME­ĐU JO­SI­PO­VI­ĆA I ME­NE POS­TO­JE IDE­OLO­ŠKE R

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

tre­bao bi­ti šef opor­be, Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. :: Sma­tra­te li on­da da se Jo­si­po­vić ak­tiv­no uklju­čio u pre­diz­bor­nu kam­pa­nju? Bi­lo je si­tu­aci­ja ko­je su na to upu­ći­va­le, a to su pri­mi­je­ti­li ma­nje-vi­še svi re­le­vant­ni do­ma­ći, ali i stra­ni ana­li­ti­ča­ri. Svi zna­mo da Jo­si­po­vić ni­je do­šao sam do te po­zi­ci­je, već kao kan­di­dat SDP-a. Ipak, od nje­ga se oče­ku­je da ne bu­de uklju­čen u kam­pa­nju, od­nos­no da ne fa­vo­ri­zi­ra jed­nu stra­nu. Me­đu­tim, po­nav­ljam, na­ša je stra­te­gi­ja usre­do­to­če­na na to da hr­vat­skim gra­đa­ni­ma pred­sta­vi­mo što smo ra­di­li te da im po­nu­di­mo na­ci­onal­ni kon­sen­zus po­tre­ban za nas­ta­vak gos­po­dar­skih re­for­mi i za ra­zvoj eko­no­mi­je. :: Na ko­joj će­te plat­for­mi gra­di­ti pre­diz­bor­ni pro­gram? Važ­no je da je u ovom dvo­go­diš­njem man­da­tu Jan­dran­ka Ko­sor ši­rom otvo­ri­la vra­ta bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je te da se po­ka­za­la spo­sob­nom u pro­vo­đe­nju europ­skih re­for­mi te u obli­ko­va­nju i odr­ža­va­nju na­ci­onal­nog kon­sen­zu­sa oko EU. Na te­me­lju tih re­zul­ta­ta HDZ že­li - ili nu­di - da uđe­mo u tre­će de­set­lje­će hr­vat­ske dr­ža­ve s vi­zi­jom stva­ra­nja na­ci­onal­nog kon­sen­zu­sa za re­for­me ko­je će gos­po­dar­stvo usre­do­to­či­ti ne to­li­ko na dis­tri­bu­ci­ju ne­pos­to­je­ćeg bogatstva, ko­li­ko na stva­ra­nje no­vih vri­jed­nos­ti, no­vog na­ci­onal­nog bogatstva, ko­je on­da mo­ra bi­ti pra­ved­no dis­tri­bu­ira­no u druš­tvu. Že­li­mo bi­ti kon­ku­rent­ni­ji, flek­si­bil­ni­ji, te ču­va­ju­ći naš iden­ti­tet u Eu­ro­pi is­ko­ris­ti­ti pred­nos­ti člans­tva za no­vi mo­del ras­ta hr­vat­skog gos­po­dar­stva. :: Po­bi­je­di­te li, vje­ru­je­te li da će­te do­bi­ti po­dr­šku opo­zi­ci­je u re­for­ma­ma? Na­ža­lost, SDP je po­ka­zao svo­je an­ti­re­for­m­sko li­ce, od ras­pra­va o re­for­mi rad­nog za­ko­no­dav­s­tva do res­truk­tu­ri­ra­nja bro­do­gra­di­li­šta. Me­đu­tim, baš za­to na­gla­ša­vam ulo­gu HDZ-a u stva­ra­nju kon­sen­zu­sa, jer ima­mo is­kus­tva u to­me. Na pr­vim de­mo­krat­skim iz­bo­ri­ma, HDZ je do­bio ne­što vi­še od 40 pos­to na plat­for­mi ne­za­vis­ne Hr­vat­ske. Čak i kad se u Sa­bo­ru gla­so­va­lo o ne­za­vis­noj Hr­vat­skoj, SDP - ta­da SDP SKH - bio je pro­tiv. Vi­zi­jom pred­sjed­ni­ka Fra­nje Tuđ­ma­na, ni­je se iš­lo na pro­dub­lji­va­nje su­ko­ba, ne­go na kon­sen­zus. In­te­gri­ra­lo se su­par­ni­ke u taj pro­jekt. I oko EU-a i NATO-a bi­lo je tak­vih te­ško­ća, ali je cilj na­še po­li­ti­ke bi­lo in­te­gri­ra­nje su­par­ni­ka da bu­du dio pro­jek­ta. Za­to sam uvje­ren da s pot­po­rom hr­vat­skih gra­đa­na mo­že­mo stvo­ri­ti ši­ri po­li­tič­ki i druš­tve­ni kon­sen­zus za re­for­me ko­je su pred na­ma. :: Vi, Bo­ži­no­vić, Jan­dro­ko­vić, Plen­ko­vić, Banić no­va ste li­ca u HDZ-u. Je li ri­ječ o smje­ni ge­ne­ra­ci­ja? Pre­mi­jer­ka je oku­pi­la no­vi tim i već je sa­da evi­dent­no da je to no­va ge­ne­ra­ci­ja po­li­ti­ča­ra HDZ-a ko­ji uza sebe ve­žu kon­kret­ne re­zul­ta­te, pri­mje­ri­ce ula­zak u NATO i za­vr­še­tak pre­go­vo­ra s EU. To je no­va sna­ga stran­ke za no­vo raz­dob­lje. To je do­bro za HDZ i vje­ru­jem da je do­bro za Hr­vat­sku. :: Je li na taj na­čin pre­mi­jer­ka stvo­ri­la svo­je lju­de? Zna se iz­ra­ža­va­ti sum­nja u po­dr­šku člans­tva pred­sjed­ni­ci, bu­du­ći da ni­je bi­lo unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra u HDZ-u. Pre­mi­jer­ka ima pot­po­ru ci­je­log HDZ-a i s tom pot­po­rom stran­ka ide na iz­bo­re 4. pro­sin­ca. :: Po­nav­lja­te da će iz­bo­ri bi­ti 4. pro­sin­ca. Pred­sjed­nik je na­gla­sio ka­ko on ras­pi­su­je iz­bo­re. Či­nje­ni­ca jest da pred­sjed­nik ras­pi­su­je iz­bo­re, ali tra­di­ci­ja u svim par­la­men­tar­nim de­mo­kra­ci­ja­ma ka­že da vla­da­ju­ća ve­ći­na odre­đu­je kad će ras­pus­ti­ti par­la­ment, a ti­me i da­tum iz­bo­ra. U ve­zi s tim, mo­je je vi­đe­nje de­mo­krat­skog ra­zvo­ja Hr­vat­ske slje­de­će: na­kon 45 go­di­na ko­mu­nis­tič­ke dik­ta­tu­re, ima­li smo pr­ve vi­šes­tra­nač­ke iz­bo­re i, una­toč svim rat­nim te­ško­ća­ma, za vri­je­me Fra­nje Tuđ­ma­na pr­vo raz­dob­lje hr­vat­ske de­mo­kra­ci­je. Za­tim je 2000. uči­njen ko­rak da­lje ti­me što smo u mir­no­dop­skom vre­me­nu preš­li iz po­lu­pred­sjed­nič­kog na par­la­men­tar­ni sus­tav. Ipak, u prak­si su os­ta­li pri­sut­ni ne­ki re­zi­du­al­ni ele­men­ti po­lu­pred­sjed­nič­kog sis­te­ma. Jo­si­po­vić je tre­ći pred­sjed­nik i, po mo­me miš­lje­nju, važ­no je da se u toj tre­ćoj fa­zi ide da­lje u ja­ča­nje par­la­men­tar­ne de­mo­kra­ci­je, a ne da ide­mo una­trag i vra­ća­mo ne­ke for­me iz proš­los­ti ko­je ni­su u du­hu europ­ske par­la­men­tar­ne de­mo­kra­ci­je, ko­ja tre­ba i Hr­vat­skoj. :: Što to kon­kret­no zna­či? Ako je par­la­men­tar­na ve­ći­na odre­di­la da 4. pro­sin­ca bu­de da­tum par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, sma­tram da bi nje­zi­nu vo­lju tre­ba­lo po­što­va­ti, kao što je to slu­čaj u svim os­ta­lim par­la­men­tar­nim de­mo­kra­ci­ja­ma u Eu­ro­pi. :: Da smo raz­go­va­ra­li dan pri­je, ovo bi pi­ta­nje bi­lo dru­ga­či­je. An­ke­te vam du­go ni­su iš­le u ko­rist, no one naj­no­vi­je po­ka­zu­ju pro­mje­nu. Na­kon za­vr­šet­ka pre­go­vo­ra HDZ je kon­so­li­di­rao svo­ju po­zi­ci­ju i ima per­s­pek­ti­vu ras­ta, dok SDP-u pa­da po­pu­lar­nost. To na­še su-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.