Dro­ga Ko­lin­ska Te­des­c­hi­ju udvos­tru­či­la pri­ho­de od pro­da­je

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Za­hva­lju­ju­ći pre­uzi­ma­nju Dro­ge Ko­lin­ske, Te­des­c­hi­je­va Atlan­tic gru­pa je u pr­vom po­lu­go­di­štu po­ve­ća­la pri­ho­de čak 104,8 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne, na 2197,1 mi­li­jun ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.