Do­se­lje­ni­ci­ma po­moć na mre­ži Specijalizirani in­ter­net­ski por­ta­li

Vecernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Use­lje­ni­ci u eg­zo­tič­ne zem­lje pos­ta­li su to­li­ko broj­ni da su već i na in­ter­ne­tu os­no­va­li po­seb­ne por­ta­le. Čla­no­vi tih stra­ni­ca ko­ji su ra­za­su­ti di­ljem svi­je­ta po­ma­žu sa­vje­ti­ma za­pad­nja­ci­ma ko­ji se že­le pre­se­li­ti u dru­ge, jef­ti­ni­je zem­lje. Ujed­no, os­no­va­li su i in­ter­net­sku stra­ni­cu num­beo. com na ko­joj je mo­gu­će saz­na­ti sve o tro­ško­vi­ma ži­vo­ta u sva­koj po­je­di­noj zem­lji, pa se na­vo­de i ci­je­ne ar­ti­ka­la kao što je li­tra mli­je­ka ili ki­lo­gram krum­pi­ra. Ipak, ka­ko ka­žu, te ci­je­ne čes­to su još i ni­že, jer stra­ni došljaci svo­je de­vi­ze iz ma­tič­nih ze­ma­lja ne mi­je­nja­ju u ov­la­šte­nim mje­njač­ni­ca­ma već na cr­nom tr­ži­štu gdje za is­ti iz­nos u do­la­ri­ma do­bi­va­ju i dvos­tru­ko veću vri­jed­nost u lo­kal­noj va­lu­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.